RÅ 2000 not 170

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Forskningsetikkommitté vid universitet, som avslagit begäran att få ta del av vissa handlingar, ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts beslut att visa målet åter till kommittén

Not 170. Överklagande av Medicinsk-odontologiska fakultetens forskningsetikkommitté, Umeå universitet, ang. rätt att ta del av allmän handling. - Journalisterna Magnus R. och Maria T. begärde hos forskningsetikkommittén vid Umeå universitets medicinska fakultet att få ta del av vissa handlingar hänförliga till myndighetens verksamhet. Kommittén avslog enligt beslut den 1 juni 1999 deras begäran. Journalisterna överklagade beslutet.Kammarrätten i Sundsvall (2000-03-02) ansåg att kommittén inte gjort en från sekretessynpunkt tillräckligt noggrann prövning av vilka handlingar som kunde lämnas ut. Kammarrätten upphävde kommitténs beslut och visade målet åter till kommittén för ny behandling. - Forskningsetikkommittén överklagade kammarrättens beslut och yrkade att det skulle upphävas. - Regeringsrätten (2000-10-18, Baekkevold, Sandström, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) följer att ett beslut rörande frågan om rätt att ta del av allmän handling får överklagas endast av den som begärt ut handlingen. Forskningsetikkommitténs överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar forskningsetikkommitténs överklagande. (fd I 2000-10-18, Berendt)

*REGI

*INST