RÅ 2000 not 179

Också fråga om betydelsen av avbrott i mjölkleveranser / Hinder från EG-rättslig synpunkt ansågs inte föreligga mot att tillämpa svenska bestämmelser om mjölkkvot

Not 179. Överklagande av Natanael T. ang. tilldelning av mjölkkvot. - Natanael T. ansökte 13 februari 1995 om mjölkkvot. Till stöd för ansökningen anförde han. Han upphörde att leverera mjölk den 17 november 1994 efter en olyckshändelse då han bröt benet. Han yrkade tilldelning av en leveranskvot beräknad efter leveranserna under åren 1991-1993. - Jordbruksverket beslutade den 29 mars 1995 att avslå ansökningen. Som skäl härför angavs. Företaget hade haft avbrott i mjölkleveranserna under perioden den 1 mars 1994 - den 1 januari 1995. Sådana omständigheter eller särskilda skäl förelåg inte att företaget trots avbrottet hade rätt till en leveranskvot. - Natanael T. begärde omprövning av beslutet och anförde. Han blev sparkad av en ko vilket medförde sjukhusvistelse. Han hade ingen som kunde sköta korna. Djuren såldes på livdjursauktion några dagar efter olyckan. - I omprövningsbeslut den 5 juli 1995 avslog Jordbruksverket Natanael T:s begäran om ändring av beslutet den 29 mars 1995, då några nya omständigheter som kunde föranleda ändring av beslutet inte hade framkommit. - Sedan Natanael T. på nytt begärt omprövning av beslutet den 29 mars 1995 avslog verket i beslut den 7 augusti 1995 Natanael T:s begäran. - Natanael T. överklagade härefter Jordbruksverkets beslut den 5 juli 1995 och anförde. På grund av skadorna han fick när han sparkades av en ko blev han tvungen att vistas på. sjukhus under sex månader. Han hade kunnat leverera mjölk om han inte blivit sjuk. Åkerbruket är utarrenderat utan djurhållning. Olyckan var en oförutsedd händelse som han inte kunnat påverka. - Jordbruksverket anförde i yttrande. Natanael T. avvecklade sin mjölkbesättning under november 1994. Han tilldelades genom beslut den 19 januari 1995 en preliminär mjölkkvot under förutsättning att produktionsavbrott inte hade förekommit under tiden den 1 mars 1994 - den 1 januari 1995. Natanael T. återsände detta beslut till verket och angav att han upphört med att producera mjölk. Därefter begärde han att få sig tilldelad en mjölkkvot. I ansökan anförde han att anledningen till att han avbrutit produktionen var att han brutit benet och inte kunnat återuppta produktionen. Han anförde vidare att kvoten skulle överföras på den som arrenderade hans jordbruk. Vid förfrågan hos ARLA framkom att arrendatorn inte tidigare levererat mjölk och inte heller anmält att han skulle börja leverera. Natanael T. hade avvecklat sin mjölkproduktion efter att ha brutit benet. Han hade inte haft för avsikt att återuppta den. Således kunde han inte anses som en aktiv leverantör den 1 januari 1995 vilket är ett krav enligt regeringens proposition 1994/95:19. Han kunde inte heller anses ha haft något tillfälligt avbrott. - Natanael T. anförde. Produktionsavbrottet hade sin grund i omständigheter utanför företagets kontroll. Vidare borde det beaktas att han kunde sälja mjölkkvoten till Jordbruksverket. Arrendatorn var inte intresserad av mjölkkvoten så länge han arrenderade utan djurhållning. -Länsrätten i Jönköpings län (1995-10-26, ordförande Persson): I 5 § förordningen om mjölkkvoter m.m. stadgas. För att tilldelas leveranskvot skall ett företag 1. utan avbrott ha levererat mjölk under perioden den 1 mars 1994 till och med den 1 januari 1995, 2. uppfylla de miljökrav som gäller för mjölkproducenter. Företag som haft avbrott i mjölkleveranserna under den i första stycket angivna tiden kan ändå efter ansökan hos Jordbruksverket tilldelas leveranskvot om 1. avbrottet orsakats av någon omständighet som ligger utanför företagets kontroll, 2. det finns särskilda skäl för att företaget trots avbrottet skall tilldelas en kvot. - Av handlingarna i målet framgår att Natanael T. haft avbrott i mjölkleveransen sedan november 1994. I samband härmed har han avyttrat sin djurbesättning och arrenderat ut åkerbruket. Oaktat det förhållande att den olyckshändelse som drabbat honom utgjort orsaken till avbrottet av mjölkproduktionen kan uppehållet inte anses vara ett tillfälligt avbrott. Det förhållande att han avyttrat djuren och arrenderat ut åkerbruket talar för att han inte har för avsikt att återuppta mjölkproduktionen. Några omständigheter eller särskilda skäl att trots detta tilldela en leveranskvot föreligger inte. - Länsrätten avslår överklagandet. - I kammarrätten yrkade Natanael T. att han skulle tilldelas mjölkkvot. Han anförde att avbrottet i mjölkproduktionen berodde på förhållande som låg utanför företagets kontroll, nämligen olycksfallet som inträffade den 10 november 1994. - Jordbruksverket anförde i yttrande den 12 mars 1996 bl.a. följande. Verket anser att det inte går att ange någon exakt tidpunkt vid vilken avbrottet i Natanael T:s mjölkleveranser enbart kan tillskrivas omständighet som legat inom företagets kontroll. Tidpunkten är bl.a. beroende av den skada Natanael T. ådragit sig vid olycksfallet och av konvalescenstidens längd. I vart fall från den tidpunkt då Natanael T. har avvecklat mjölkproduktionen är avbrottet helt inom företagets kontroll. Natanael T. har inte för avsikt att återuppta produktionen. Han kan därför inte anses som aktiv leverantör den 1 januari 1995, vilket är ett krav för att tilldelas mjölkkvot (jfr prop. 1994/95:19). Han kan inte heller anses ha haft något tillfälligt avbrott eftersom han ännu inte har återupptagit produktionen. - I en skrift den 20 mars 1996 anförde Natanael T. bl.a. följande. Arla har ställt som krav att ladugården skulle moderniseras för att han skulle få fortsätta med mjölkproduktion. När dessutom olyckfallet inträffade kunde han inte fortsätta att leverera "fullt kvotår" -94". Han var på sjukhus under tiden den 10 november 1994 - den 3 juni 1995. Han har slutat med djur, men han vill ändå ha mjölkkvot eftersom han skulle kunna sälja den. - Kammarrätten i Jönköping (1996-04-12, Stahre, Schiller, Berg): Natanael T. har inte levererat mjölk sedan november 1994. Orsaken till att mjölkproduktionen avbröts var en olyckshändelse. Avbrottet har således berott på en omständighet som legat utanför företagets kontroll. Efter olyckshändelsen har Natanael T. emellertid inte återupptagit produktionen och har förklarat att han inte heller har för avsikt att göra det. Mot denna bakgrund kan avbrottet under tiden fram till den 1 januari 1995 inte uteslutande hänföras till omständigheter som legat utanför Natanael T:s kontroll. Några särskilda skäl för att Natanael T. trots avbrottet skall tilldelas en leveranskvot föreligger inte. Därmed saknas förutsättningar enligt 5 § förordningen om mjölkkvoter m.m. att tilldela Natanael T. leveranskvot. - Kammarrätten avslår överklagandet. - I Regeringsrätten fullföljde Natanael T. sin talan. - Jordbruksverket avgav yttrande i målet. - Regeringsrätten (2000-11-21, Swartling, Lindstam, Rundqvist, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beslutade den 27 maj 1997 att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i förevarande mål och två andra i Regeringsrätten anhängiga mål angående tilldelning av mjölkkvot. De frågor som därvid ställdes redovisades i en till beslutet fogad särskild skrivelse och avsåg huruvida de svenska författningsbestämmelserna om tilldelning av mjölkkvot, sådana de var utformade vid tiden för Jordbruksverkets aktuella beslut, stod i överensstämmelse med förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, vissa artiklar i Romfördraget samt den inom EG-rätten grundläggande principen om likabehandling. - EG-domstolen beslöt i dom den 13 april 2000 (mål C-292/97) angående de ställda frågorna följande: Rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, i dess lydelse enligt akten om villkoren för Republiken Österrrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, samt likabehandlingsprincipen i artikel 40.3 andra stycket i EG-fördraget (nu artikel 34.2 andra stycket EG i ändrad lydelse), skall tolkas så, att de inte utgör hinder mot nationella bestämmelser som antagits av en medlemsstat som anslöt sig till Europeiska gemenskaperna den 1 januari 1995 och som innebär att de individuella referenskvantiteterna för producenter som inte förändrat sin produktion mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 1994 skall bestämmas på grundval av den genomsnittliga leveransmängden under åren 1991-1993, att reduceringstal, som dessutom är olika, tillämpas vid beräkningen av de individuella referenskvantiteter som tilldelas producenter som nystartade sin mjölkproduktion mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 1994 och producenter som under samma period utökade sin befintliga mjölkproduktion, vilket inte gäller vid beräkningen av referenskvantiteter för producenter som inte förändrat sin produktion mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 1994 och för producenter av ekologiskt framställd mjölk, samt att endast producenter som kan visa att de utan avbrott har levererat mjölk mellan den 1 mars 1994 och den 1 januari 1995 kan beviljas en individuell referenskvantitet, med undantag för producenter som ofrivilligt avbrutit sina leveranser och som kan åberopa särskilda skäl för att de skall beviljas en referenskvantitet. - Med hänsyn till förhandsavgörandets innehåll har Regeringsrätten vid sin prövning av Natanael T:s talan att utgå från att hinder från EG-rättslig synpunkt inte möter mot tillämpning av ifrågavarande bestämmelser i den svenska författningsregleringen. Annat hinder mot tillämpning av bestämmelserna har inte heller framkommit. - Enligt 5 § förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m. gäller som förutsättning för att leveranskvot för mjölk skall tilldelas ett företag - med företag förstås enligt 2 § förordningen en produktionsenhet som drivs av den enskilde producenten inom Europeiska gemenskapen - bl.a. att företaget utan avbrott levererat mjölk under perioden den 1 mars 1994 till och med den 1 januari 1995. Företag som har haft avbrott i mjölkleveranserna under den angivna tiden kan ändå efter ansökan hos Jordbruksverket tilldelas leveranskvot om avbrottet orsakats av någon omständighet som ligger utanför företagets kontroll eller om det finns särskilda skäl för att företaget trots avbrottet skall tilldelas en kvot. - Natanael T. avyttrade sin djurbesättning under november månad 1994. Han har inte återupptagit mjölkproduktionen. Förutsättningar för att tilldela honom mjölkkvot föreligger därmed inte. Överklagandet kan således inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2000-10-19, M. Larsson)

*REGI

*INST