RÅ 2000 not 188

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 188. Ansökan av Hans N. om resning. - Försäkringskassan i Stockholms län fann enligt beslut den 26 februari 1996 att Hans N. inte hade rätt till assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). Hans N. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län, som i dom den 3 april 1996 lämnade överklagandet utan bifall. Sedan Hans N. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm enligt protokoll den 10 september 1996 att inte meddela prövningstillstånd. Efter överklagande av Hans N. beslöt Regeringsrätten den 14 april 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - Hans N. ansökte om resning och anförde bl.a. att han genom beslut i detta och andra mål rörande hans rätt till personlig assistans hade blivit grovt kränkt vilket förvärrat hans funktionshinder och stred mot hans mänskliga rättigheter. -Regeringsrätten (2000-12-04, Ragnemalm, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Kammarrättens och Regeringsrättens beslut att inte meddela Hans N. prövningstillstånd har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte skett i kammarrätten och Regeringsrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Vid angivna förhållande och då Hans N., som hans resningsansökan är att förstå, vill ha länsrättens avgörande i sak ändrat ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen skall därför avvisas och målet överlämnas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Hans N:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm. (fd I 2000-11-15, Svens-Jonsson)

*REGI

*INST