RÅ 2000 not 197

Kammarrätts beslut att inte lämna ut handlingar och att inte hålla muntlig förhandling fick inte överklagas särskilt / Begäran av klaganden i mål om utlämnande av adressuppgifter att få ta del av handlingar som skattemyndigheten överlämnat till kammarrätten ansågs böra prövas enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen och inte enligt 7 kap. 15 § samma lag

Not 197. Överklagande av Kent B. ang. rätt att ta del av handling i mål m.m. -Skattemyndigheten i Västerås (2000-01-17) avslog med hänvisning till 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) en begäran från Kent B. om att få ta del av adressuppgifter rörande hans barn. Kent B. överklagade till Kammarrätten i Stockholm. Skattemyndigheten översände överklagandet till kammarrätten tillsammans med en akt och ett eget yttrande. Kent B. begärde hos kammarrätten att få del av samtliga till kammarrätten översända handlingar och att kammarrätten skulle hålla muntlig förhandling i målet. - Kammarrätten i Stockholm (protokollsbeslut 2000-02-23) uppfattade Kent B:s framställning som en begäran att få ta del av allmänna handlingar och avslog framställningen såvitt avser tre angivna handlingar med motiveringen att dessa omfattades av sekretess enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen samt att de tillhörde ett ärende hos skattemyndigheten i vilket Kent B. inte var part i den mening som avsågs i 14 kap. 5 § samma lag. Även yrkandet om muntlig förhandling avslogs. - Kent B. överklagade och yrkade att ifrågavarande tre handlingar skulle lämnas ut till honom och att muntlig förhandling skulle hållas i kammarrätten. - Regeringsrätten (2000-11-15, Eliason, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De handlingar som Kent B. har begärt att få ta del av har överlämnats till kammarrätten samtidigt med hans överklagande och skattemyndighetens yttrande. De innehåller sakuppgifter som är av betydelse för bedömningen i kammarrättens mål. De måste därför enligt Regeringsrättens mening anses ha tillförts det målet. - Enligt 43 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, har klaganden rätt att ta del av det som tillförts målet med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen. - Kent B:s framställning till kammarrätten måste enligt Regeringsrättens mening uppfattas som en begäran att med stöd av 43 § FPL få ta del av handlingar som tillförts målet och inte en framställning att med stöd av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen få ta del av allmänna handlingar. Frågan om det förelåg hinder att lämna ut handlingarna borde således ha prövats enligt bestämmelserna i 14 kap. 5 § och inte enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen. - Såväl Kent B:s begäran om utlämnande av de till kammarrätten ingivna handlingarna som hans yrkande om muntlig förhandling får således anses ha framställts av honom i hans egenskap av part i det mål hos kammarrätten som gäller utlämnande av adressuppgifterna för barnen. Kammarrättens båda beslut med anledning av dessa yrkanden är att betrakta som led i kammarrättens handläggning av det målet. Eftersom besluten inte innebär att målet avgörs följer av 34 § första stycket FPL att de inte får överklagas särskilt utan endast i samband med talan mot beslut i själva målet. - På grund av det anförda skall Kent B:s överklagande av kammarrättens beslut enligt protokollet den 23 februari 2000 avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2000-11-15, Levin)

*REGI

*INST