RÅ 2000 not 207

Handlingar ingivna i syfte att visa att verksamhet i mervärdesskattehänseende avsett export (avslag)

Not 207. Ansökan av Isak J. om resning och återställande av försutten tid i mål om mervärdesskatt. - Skattemyndigheten i Vänersborg fastställde genom två beslut den 18 december 1991 mervärdesskatt för Isak J. för redovisningsperioderna januari-december 1989 respektive januari-augusti 1990 samt påförde skattetillägg. Skattemyndigheten ansåg att den av Isak J. bedrivna verksamheten inte kunde betraktas som export utan att skattepliktig försäljning inom landet förelåg. Sedan Isak J. överklagat skattemyndighetens beslut avslog Länsrätten i Älvsborgs län överklagandet enligt dom den 24 mars 1995. Isak J. överklagade domen. Kammarrätten i Göteborg biföll enligt dom den 1 november 1996 överklagandet delvis genom att sätta ned den skönsmässigt uppskattade skatten till ett av kammarrätten på visst sätt beräknat belopp. Isak J. överklagade domen men kammarrätten avvisade genom beslut den 30 januari 1997 överklagandet såsom för sent inkommet. Sedan Isak J. överklagat det beslutet fastställde Regeringsrätten genom beslut den 12 juni 1997 kammarrättens avvisningsbeslut. - Isak J. ansökte om resning avseende redovisningsperioderna januari-augusti 1990 samt i andra hand om återställande av försutten tid avseende överklagande av kammarrättens dom den 1 november 1996. Han anförde i huvudsak följande. Han hade nu lämnat in intyg från fartygsbefälen på de båda aktuella fartygen. Intygen visade att inköpen av varor under en period motsvarades av de varor som tagits ombord under samma period. Det hade alltså varit fråga om export. Vid kontakt med handläggaren på skattemyndigheten i Borås sade denne sig kunna godta den nu ingivna redovisningen. Sedan han uppmärksammats på att det saknades intyg från fartygsbefälen hade han lämnat sådana intyg för efterföljande redovisningsperioder. En sådan redovisning hade för de följande perioderna godtagits av skattemyndigheten. Anledningen till att han inte från början hade haft en tillfredsställande redovisning var att han hade varit dåligt insatt i svenska skatteregler och att han inte behärskade svenska språket. Först under domstolsprocessen förstod han att han måste förete intyg från fartygsbefälen. Under processen i kammarrätten var det emellertid inte möjligt att få kontakt med det ena av befälen eftersom denne då var befälhavare på en båt som under ett halvt år gick i fraktfart i Sydamerika. Det kunde därför inte läggas honom till last att han inte i den ordinarie processen lämnade in de kompletterande uppgifterna. - Hans överklagande avseende kammarrättens dom den 1 november 1996 skulle ha varit kammarrätten tillhanda senast tisdagen den 7 januari 1997 men kom fram först dagen därpå. Söndagen den 5 januari 1997 vid lunchtid postade han överklagandet. Omständigheterna i detta fall talade för att det fanns förutsättningar för återställande av försutten tid. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till ansökningen i sin helhet. Det material som Isak J. inkommit med i form av odaterade kvittenser, upprättade i efterhand av berörda fartygsbefäl, var inte av beskaffenhet att medföra en ändrad bedömning. Att skattemyndigheten följande redovisningsperioder godtagit den presenterade redovisningen påverkade inte Riksskatteverkets inställning. Alltsedan en muntlig förhandling i länsrätten år 1992 hade Isak J. haft vetskap om han skulle förete bl.a. nämnda kvittenser. Det hade enligt verket inte framförts något ur resningssynpunkt godtagbart skäl till varför den nu åberopade bevisningen inte ingetts under den ordinarie processen. Inte heller i övrigt hade framförts något godtagbart skäl för resning. -Regeringsrätten (2000-12-19, Rundqvist, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar först frågan om återställande av försutten tid. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, föreskrivs att, om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständigheter som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. Isak J. har inte visat att han haft någon giltig ursäkt. - Enligt 37 b § FPL får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad som tillkommit i resningsmålet är främst ett antal odaterade kvittenser undertecknade av två fartygsbefäl. Varken dessa handlingar eller det som Isak J. i övrigt åberopat till stöd för sin ansökan visar emellertid att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den av Isak J. bedrivna verksamheten är att betrakta som export i mervärdesskattelagens mening. Vid sådant förhållande skall resning inte beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 2000-12-05, Kristiansson)

*REGI

*INST