RÅ 2000 not 21

Lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen av preskriptionsbestämmelse hade underlåtits (avslag)

Not 21. Ansökan av Klas P. om resning i mål ang. disciplinpåföljd. - Klas P. anmälde en biträdande överläkare och en distriktsläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att de behandlat honom felaktigt i samband med undersökningar under tiden januari-april 1989. Enligt beslut den 13 oktober 1992 lämnades anmälan mot de båda läkarna utan åtgärd. Klas P. överklagade till Kammarrätten i Stockholm som enligt beslut den 31 oktober 1994 avvisade överklagandet med hänvisning till att det hade gått fem år sedan den anmälda behandlingen ägt rum och disciplinpåföljd därför inte fick åläggas. Klas P. överklagade till Regeringsrätten som den 23 augusti 1995 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Klas P. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle ålägga distriktsläkaren disciplinpåföljd alternativt återförvisa målet till kammarrätten. Klas P. anförde bl.a. att det inte skett någon prövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen av lagligheten av 6 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område och övergångsbestämmelserna till lagen. -Regeringsrätten (2000-02-04, Björne, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Regeringsrätten, som anmärker att preskription i fråga om äldre förseelser numera regleras i lagen (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, finner att förutsättningar för resning inte föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2000-01-25, Landelius)

*REGI

*INST