RÅ 2000 not 23

En person som bodde två km från flygplats ansågs inte behörig att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till utbyggnad av flygplatsen

Not 23. Ansökan av Jan R. om rättsprövning.- Regeringen (Näringsdepartementet, 1999-06-10) lämnade Fortifikationsverket tillstånd enligt 6 kap. 4 § luftfartslagen att bygga ut Luleå-Kallax flygplats i enlighet med ett förslag som hade redovisats i en slutrapport från en av regeringen utsedd förhandlingsman. - Jan R. ansökte om rättsprövning med yrkande att Regeringsrätten skulle pröva om regeringens beslut stred mot någon rättsregel och - om så var fallet - upphäva beslutet. Han yrkade också inhibition. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Regeringens beslut stred mot miljöbalken och 3 kap.jordabalken. Hans permanentbostad och arbetsplats låg endast ca två kilometer från fraktflygplatsens bansträckning. För fem år sedan låg enligt mätningar från Vägverket bullernivån på Kallaxvägen på 59 dB. Det tillåtna gränsvärdet för att skyddsåtgärder inte skulle behöva vidtas var 63 dB. Någon isolering av permanentbostäder hade inte gjorts trots att trafikbullernivån redan för fem år sedan var i närheten av det tillåtna gränsvärdet. Den befintliga vägen till Kallax flygplats gick ca 16 meter från hans bostad. Lastbilstrafiken var redan nu mycket störande och skulle inte komma att minska. Utbyggnaden av fraktflygplatsen borde därför omedelbart stoppas fram till dess att hans fastighet försetts med erforderliga skyddsåtgärder eller lastbilstrafiken på Kallaxvägen stoppats. - Regeringsrätten (2000-02-10, Werner, Lindstam, Eliason, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som krav för att talan skall prövas att sökanden har varit part i det ärende som överprövas. Den närmare innebörden av lagens partsbegrepp är oklar. Det får dock förutsättas att endast den som saken angår kan vara part. Jan R., som inte intagit partsställning i regeringsärendet, har bl.a. åberopat risk för buller och andra immissioner från flygplatsen och från trafiken på vägen. Av utredningen framgår att han är bosatt ca två kilometer från flygplatsen i omedelbar närhet av den väg som leder till denna. Dessa omständigheter medför enligt Regeringsrättens mening inte att han kan anses berörd av regeringens beslut på ett sådant sätt att han har rätt att påkalla rättsprövning av beslutet. Hans ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2000-01-25, I. Larsson)

*REGI

*INST