RÅ 2000 not 34

Trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen återkallat på grund av att ett aktiebolag, i vilket tillståndsinnehavaren varit styrelseledamot m.m., försatts i konkurs

Not 34. Överklagande av Jerker E. ang. återkallelse av trafiktillstånd. -Länsstyrelsen i Västmanlands län (1997-01-03) återkallade Jerker E:s tillstånd till yrkesmässig trafik. Som skäl anfördes bl.a. att Jerker E. varit styrelseledamot och trafikansvarig i Västerås Auto-Allt AB, vilket bolag den 29 november 1995 försatts i konkurs. - Jerker E. yrkade att beslutet skulle undanröjas. - Länsrätten i Västmanlands län (1997-06-05, ordf. Elmin): Enligt 6 § yrkestrafiklagen (1988:263), YTL, får trafiktillstånd ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten. - Enligt 15 § YTL skall trafiktillstånd återkallas om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § YTL inte längre föreligger. Om missförhållandena inte är av allvarlig art, kan i stället enligt lagrummet varning meddelas. - Länsrätten gör följande bedömning. - Varken Jerker E:s uppgifter eller omständigheterna i övrigt ger stöd för att vederbörande handläggare i detta ärende vid länsstyrelsen varit jävig. Grund för att med anledning av jäv upphäva länsstyrelsens beslut föreligger således inte. - Jerker E. har varit styrelseledamot, trafikansvarig och firmatecknare i Västerås Auto-Allt AB. Han har vidare självt ägt 38 procent av aktierna i detta bolag och genom sitt bolag Auto-Peng-Bäckby Hotel AB kontrollerat ytterligare 50 procent av aktierna i Västerås Auto-Allt AB. Mot bakgrund av dessa omständigheter finner länsrätten att Jerker E. har haft ett sådant inflytande i och en sådan ekonomisk gemensak med det i konkurs försatta bolaget att det finns grund för att pröva om han fortfarande bedöms uppfylla förutsättningarna för tillstånd. Länsstyrelsen gör gällande att konkurs utgör ett tillräckligt skäl för att återkalla trafiktillståndet. En konkurs kan dock bero på olika orsaker och t.ex. vara orsakad av förhållanden över vilka en tillståndshavare inte kunnat råda. Att i sådant fall återkalla ett trafiktillstånd kan inte var lagstiftarens mening. I föreliggande mål gör Jerker E. gällande att konkursen berott på omständigheter som legat utanför hans rådighet. Föreliggande utredning, särskilt förvaltarberättelsen, motsäger inte att så är fallet. Det finns därför inte förutsättningar att återkalla tillståndet på den grund länsstyrelsen åberopat. Länsstyrelsen har inte åberopat någon annan omständighet som skulle utgöra skäl för att återkalla trafiktillståndet. Överklagande skall därför bifallas. - Länsrätten upphäver det överklagade beslutet. - Länsstyrelsen yrkade att dess beslut den 3 januari 1997 att återkalla Jerker E:s trafikstillstånd skulle fastställas. - Kammarrätten i Stockholm (1998-01-21, Lindgren, Jonson, Sjöberg): Enligt 15 § yrkestrafiklagen (1988:263) skall ett tillstånd till yrkesmässig trafik återkallas - såvitt nu är i fråga - om förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § nämnda lag inte längre föreligger. Av 6 § framgår att trafikstillstånd får ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten. - I förarbetena till yrkestrafiklagen (prop. 1987/88:78) anges bl.a. följande. När det gäller den ekonomiska lämpligheten prövas de ekonomiska förutsättningarna för nyetableringen. Undersökningen begränsas dock i allmänhet till om sökanden är eller inom de tre till fem senaste åren är eller har varit försatt i konkurs. - Jerker E. har inte varit försatt i personlig konkurs under de senaste fem åren med väl det aktiebolag i vilket han varit den ende ordinarie styrelseledamoten och trafikansvarige samt firmatecknare. Enligt konkursbouppteckningen uppgår bristen i boet till sammanlagt 8 661 265 kr efter att Nordbanken fått viss utdelning och AB Industrikredit erhållit full betalning. Staten och leverantörer har inte fått någon utdelning. Bolaget är vidare enligt utdrag den 20 mars 1997 ur kronofogdemyndighetens i Västerås centralregister restfört med skatter och avgifter om 273 018 kr. Mot bakgrund härav finner kammarrätten att Jerker E. inte uppfyller de krav med hänsyn till ekonomiska förhållanden som krävs enligt yrkestrafiklagen för att anses vara lämplig att driva verksamhet. Föreliggande utredning av förhållandena vid Västerås Auto-Allt AB:s konkurs ger enligt kammarrättens mening inte stöd för annan bedömning. Grund för återkallelse av hans trafiktillstånd föreligger därför. - Kammarrätten undanröjer länsrättens dom och fastställer länsstyrelsens beslut den 3 januari 1997. - Jerker E. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Bristen i boet hänförde sig till åttio procent till Nordbankens fastighetslån, som till största delen gällde hotellverksamhet och inte fallerande näringsverksamhet. Den av kammarrätten uppgivna skatteskulden var konkursboets och inte bolagets. Kronofogdemyndigheten hade verifierat att Västerås Auto-Allt AB vid konkurstillfället inte resterat för några obetalda skatter. Kammarrättens bedömning att han inte uppfyllde yrkestrafiklagens rekvisit för att anses lämplig att driva verksamhet var missvisande; av betydelse var huruvida vederbörande vid en samlad bedömning av alla omständigheter skulle anses olämplig. - Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2000-03-02, Werner, Lindstam, Nordborg, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet gäller om förutsättningarna för trafiktillstånd inte längre föreligger och om detta till följd därav skall återkallas. - Underinstanserna har tillämpat 6 och 15 §§yrkestrafiklagen (1988:263). Denna lag har den 1 oktober 1998 ersatts av yrkestrafiklagen (1998:490) som såvitt nu är av intresse inte innehåller några särskilda övergångsbestämmelser. Regeringsrätten har att i målet tillämpa den nya lagen. Bestämmelserna i 6 § i den gamla lagen motsvaras av 2 kap. 5 § första stycket, 2 kap. 6 § och 2 kap. 11 § första stycket i den nya lagen medan 15 § i den gamla lagen motsvaras av 5 kap. 1 § i den nya. - Enligt 2 kap. 5 § första stycket i den nya yrkestrafiklagen får trafiktillstånd ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Enligt 5 kap. 1 § samma lag skall ett tillstånd återkallas av prövningsmyndigheten om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger. Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, kan i stället varning meddelas. - I förarbetena (prop.1987/88:78 s. 42) till 1988 års yrkestrafiklag uttalade departementschefen såvitt gällde den ekonomiska lämpligheten bl.a. att enligt den dittills tillämpade ordningen undersökningen i allmänhet begränsats till om sökanden var eller under de två senaste åren hade varit försatt i konkurs och om han under denna tid hade eller hade haft näringsförbud. Vidare beaktades skatteskulder under samma tidsrymd. Departementschefen ansåg att den tiden i allmänhet var för kort och att förhållanden som rått under de tre till fem senaste åren borde beaktas. - I den lagrådsremiss som föregått den nu nämnda propositionen hade föreslagits att ett tillstånd skulle återkallas om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen hade förekommit sådana missförhållanden att tillståndshavaren inte längre kunde anses lämplig att fortsätta verksamheten. På förslag av Lagrådet kompletterades bestämmelsen så att ett tillstånd också skulle kunna återkallas då förutsättningarna för meddelande av tillstånd inte längre förelåg. - Jerker E. har som skäl för att hans trafiktillstånd inte skall återkallas anfört bl.a. att bristen i konkursen till stor del berodde på hotellverksamheten, att skatteskulden var konkursboets samt att en prövning skall göras av alla omständigheter. - Av lagtexten framgår att samma bedömningar skall göras vid återkallelse som vid erhållande av trafiktillstånd. Det förhållandet att sökanden eller en juridisk person i vilken denne har ett bestämmande inflytande är eller har varit försatt i konkurs är en omständighet som normalt medför att sökanden på grund av sina ekonomiska förhållanden inte meddelas tillstånd. Av konkursförvaltarens redogörelse framgår att de främsta orsakerna till bolagets konkurs var lågkonjunkturen, överetablering i hotellbranschen och de höga lånekostnaderna. Regeringsrätten finner inte att skäl föreligger att bortse från konkursen. Jerker E:s trafiktillstånd skall därför återkallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2000-02-08, Hartzell). - Anm. Med samma motivering avslogs samma dag överklagande av Andrew E, mål nr 1537-1998).

*REGI