RÅ 2000 not 4

Luftvärmepump ansågs vara sådant löst inventarium för vilket bidrag inte kunde lämnas

Not 4. Överklagande av Botkyrka kommun ang. bostadsanpassningsbidrag. -Botkyrka kommun (Tekniska nämnden, 1997-09-02) avslog en ansökan av Else-Lill T. om bostadsanpassningsbidrag med anledning av dotterns astma med 67 000 kr till ommålning/byte av tapeter, luft/luftvärmepump, centraldammsugare, luftrenare i barnets sovrum och byte av golv från heltäckningsmattor till trägolv samt byte av diverse möbler. - Else-Lill T. överklagade. - Länsrätten i Stockholms län (1997-11-25, ordf. Lundholm): Enligt intentionerna i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. har bostadsanpassningsbidraget till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidrag skall dock endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. - Enligt gällande praxis skall ansökan om bostadsanpassningsbidrag i princip göras innan åtgärderna påbörjas. Avsikten med denna regel är att säkerställa kommunens möjlighet att pröva förutsättningarna för bidrag. Något formellt hinder för att ansöka i efterhand föreligger dock inte. Om förutsättningarna för bidrag fortfarande går att utreda eller om åtgärderna är mindre omfattande kan avsteg från huvudregeln medges. - I prop. 1992/93:58 s. 17 anges bl.a. följande. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidrag lämnas alltså inte för lösa inventarier. Att dra en skarp gräns mellan vad som anses vara fast funktion och lös inventarie har visat sig svårt i praktiken. Som allmän vägledning bör dock så mycket kunna sägas att fasta funktioner är sådana föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flyttning. Lösa inventarier är i konsekvens med detta sådana föremål som - även om de är fast anbringade i bostaden - vanligtvis tas med vid en flyttning från bostaden. - Länsrätten har att pröva ansökan om centraldammsugare och luftrenareaggregat typ "Four Seasons". Tekniska nämnden har avslagit ansökan om centraldammsugare på den grunden att ansökan har gjorts retroaktivt. I vissa fall kan det vara svårigheter att i efterskott göra en riktig bedömning av begärda åtgärder. Länsrätten finner emellertid att kommunen i detta fall, vad gäller installation av centraldammsugare, inte kan ha varit förhindrad att pröva förutsättningarna för bostadsanpassningsbidrag för detta ändamål i efterhand. Målet återförvisas därför i den delen till tekniska nämnden i Botkyrka kommun för prövning i sak. - Vad avser kombinationsaggregatet "Four seasons" är detta, enligt länsrättens uppfattning, ett sådant föremål som inte tas med vid en flyttning från bostaden. Det framgår visserligen att aggregatet är relativt lätt att installera, men det skall dock borras två hål i väggen för luftströmningen. Vid byte av bostad kan det dels vara svårt att ta bort aggregatet, dels vålla svårigheter och till och med vara omöjligt att montera in aggregatet i en lägenhet om detta skulle vara aktuellt. Länsrätten finner därför att luftvärmepumpen är att se som fast funktion. Då läkarintyget styrker nödvändigheten av luftvärmepump för Åse W. finner länsrätten att Else-Lill T. är berättigad till bostadsanpassningsbidrag till sådan pump med i målet yrkat belopp, dock maximerat till 34 000 kr. - Länsrätten återförvisar målet i den del det avser bostadsanpassningsbidrag till centraldammsugare till tekniska nämnden i Botkyrka kommun för ny handläggning. - Länsrätten bifaller överklagandet i övrigt på så sätt att Else-Lill T. förklaras berättigad till bostadsanpassningsbidrag till luftvärmepump med yrkat belopp, dock högst 34 000 kr. - Botkyrka kommun överklagade och yrkade att länsrättens beslut avseende bostadsanpassningsbidrag till luftvärmepump skulle undanröjas. - Kammarrätten i Stockholm (1999-01-19, Almgren, Norström, Widlund): Av kammarrätten från Boverket inhämtat yttrande framgår bl.a. följande: "Boverket har studerat klimatanläggningen "Four Seasons" utifrån dels de uppgifter som tillverkaren lämnat i det skriftliga material som finns i akten, dels de uppgifter som lämnats av tillverkaren vid telefonsamtal med Boverket. Utifrån dessa uppgifter kan klimatanläggningen beskrivas enligt följande. Anläggningen är ett kombinationsaggregat med fyra olika funktioner för alla årstider och ska ge friskluftventilation, luftkonditionering, luftbehandling och energibesparing. Anläggningen är cirka 24 cm bred, 116 cm lång, 73 cm hög och väger 60 kg. Hela anläggningen ska monteras på husets insida där den ska stå lös på golvet. Genom ytterväggen ska borras två hål med en diameter av 16 cm för till- och frånluft. För utsläpp av kondensvatten ska ytterligare ett hål med diameter av 2 cm borras om man inte väljer att i stället sätta ett uppsamlingskärl under anläggningen. Genom varje hål ska ledas ett rör som ska kopplas till anläggningen, som sedan ska anslutas till ett vanligt jordat uttag. Anläggningen kan inte anslutas till bostadens befintliga ventilations- eller värmesystem. - Enligt Boverkets uppfattning kan anläggningen fungera maximalt endast i det rum där den är installerad. Utan särskilda tillbehör fungerar den därför bäst i ett hus med öppen planlösning. Boverket anser vidare att det är lätt att flytta anläggningen och sätta igen hålen i ytterväggen. - Boverket har inte tidigare bedömt om en klimatanläggning av detta slag ska betraktas som en fast funktion eller som ett löst inventarium. Och såvitt Boverket känner till har frågan inte heller prövats av någon domstol. - När det gäller det tidigare nämnda uttalandet i förarbetena så anser Boverket att detta inte ger någon vägledning i detta mål, eftersom det enligt Boverkets mening inte går att uppskatta huruvida en anläggning av detta slag "vanligtvis" skulle tas från bostaden eller inte vid en flyttning. Alldeles oavsett detta anser dock Boverket vid en samlad bedömning att klimatanläggningen "Four Seasons" är att betrakta som ett löst inventarium vid tillämpningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Detta eftersom anläggningen är enkel att montera och lätt att ta bort samt på grund av att den står löst på golvet och inte ska anslutas till bostadens befintliga ventilations- eller värmesystem." - Kammarrätten gör följande bedömning. - Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. lämnas bidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner. Den i målet aktuella luftvärmepumpen har installerats för att anpassa bostadens ventilationssystem på ett sådant sätt att bostaden blir ändamålsenlig som bostad för Åse W. Bostadens ventilationssystem är en sådan fast funktion som avses i paragrafen. Luftvärmepumpen bör därför betraktas som en åtgärd för anpassning av en fast funktion. Mot bakgrund härav och då ej heller i övrigt framkommit något som bör föranleda att länsrättens dom upphävs finner kammarrätten inte skäl att bifalla överklagandet. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Botkyrka kommun yrkade att kammarrättens dom skulle undanröjas. Enligt kommunen kunde luftvärmepumpen "Four Seasons" (och liknande aggregat) inte anses vara en fast funktion som berättigade till bostadsanpassningsbidrag. Dessutom styrkte det åberopade läkarintyget enligt kommunens uppfattning inte nödvändigheten av den aktuella åtgärden. - Else-Lill T. bereddes tillfälle att svara i målet men hördes inte av. - Regeringsrätten (2000-01-11, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. trädde i kraft den 1 januari 1993 och ersatte vissa äldre förordningar om bidrag till bostadsanpassning och återställande av handikappanpassade bostäder. Enligt 6 § i lagen lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. - Genom införandet av uttrycket fasta funktioner är enligt förarbetena avsett att markera att lösa inventarier som t.ex. vissa tekniska hjälpmedel inte ger rätt till bostadsanpassningsbidrag. I förarbetena lämnas en allmän vägledning för vad som skall bedömas som fast funktion eller löst inventarium. Fasta funktioner är sådana föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flyttning. Lösa inventarier är i konsekvens med detta sådana föremål som, även om de är fast anbringade i bostaden, vanligtvis tas med vid en flyttning från bostaden. I övrigt överlämnas till beslutande myndigheter att i varje enskilt fall bedöma var gränsen går mellan fasta funktioner och lösa inventarier (prop. 1992/93:58 s. 17). - Huvudfrågan i målet gäller om installation av en luftvärmepump kan anses som en åtgärd för anpassning av bostadens fasta funktioner. Boverket har i sitt remissyttrande till kammarrätten gjort den bedömningen att klimatanläggningen "Four Seasons" är att betrakta som ett löst inventarium vid tillämpning av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Verket har därvid hänvisat till att anläggningen är enkel att montera och lätt att ta bort samt till att den står löst på golvet och inte skall anslutas till bostadens befintliga ventilations- eller värmesystem. - Regeringsrätten ansluter sig till Boverkets bedömning och finner därför att den aktuella luftvärmepumpen, som fungerar fristående från bostadens ventilationssystem och lätt kan installeras eller flyttas, utgör ett sådant löst inventarium för vilket bostadsanpassningsbidrag inte lämnas. Botkyrka kommuns överklagande skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar i den överklagade delen samt fastställer Botkyrka kommuns beslut såvitt nu är i fråga. (fd II 1999-12-14, Ekroth)

*REGI

*INST