RÅ 2000 not 7

Sameby ansågs som sakägare i ärende om bygglov för byggnad på mark inom renskötselområde (avslag) / Sameby ansågs som sakägare i ärende om bygglov för byggnad inom renskötselområde, (rättsprövning, avslag)

Not 7. Ansökan av Grannäs Intresseförening om rättsprövning av beslut i fråga om bygglov. - Miljö- och byggnadsnämnden i Sorsele kommun beslutade den 14 maj 1998 att bevilja Grannäs Intresseförening bygglov för nybyggnad av en byastuga på Allmänningsskogen 1:1 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats av Grans sameby beslutade Länsstyrelsen i Västernorrlands län den 31 augusti 1999 att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut och överlämna ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. - Grannäs Intresseförening överklagade länsstyrelsens beslut. Föreningen yrkade att länsstyrelsens beslut skulle upphävas bl.a. eftersom Grans sameby inte borde betraktas som sakägare i ärendet. -Regeringen (Miljödepartementet, 1999-10-28): Länsstyrelsens beslut innebär att miljö- och byggnadsnämndens beslut upphävts eftersom Grans sameby inte fått tillfälle att yttra sig över ansökningen om bygglov. Regeringen finner att länsstyrelsens beslut är riktigt. Vad Grannäs Intresseförening anfört utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Grannäs Intresseförening ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. Vidare yrkade föreningen att Regeringsrätten i avvaktan på målets slutliga prövning skulle besluta att regeringens beslut tills vidare inte skulle lända till efterrättelse. - Föreningen anförde till grund för sin talan i huvudsak följande. Det bygglov avseende uppförande av en byastuga för allmänt ändamål inom fastigheten Allmänningsskogen 1:1 i Grannäs, Sorsele kommun som beviljats föreningen den 14 maj 1998 har vunnit laga kraft. Grans samebys överklagande till länsstyrelsen inkom för sent och skulle inte ha tagits upp till prövning. För att överklagandet skulle ha kunnat tas upp till prövning hade krävts att Grans sameby beviljats resning, vilket inte skett. Grans sameby är inte att anse som sakägare i bygglovsärendet. Miljö- och byggnadsnämnden hade rätt att avgöra ärendet utan att ge Grans sameby tillfälle att yttra sig över ansökningen om bygglov då det var uppenbart onödigt att låta samebyn yttra sig. - Föreningen anförde vidare bl.a. att den anser sig ha rätt till full ersättning av kommunen och Grans sameby för den ekonomiska skada som regeringens beslut kommer att förorsaka föreningen och att dessa skadeståndskrav kommer att presenteras så snart föreningen fått det slutliga beslutet i frågan om bygglov. - Regeringsrätten (2000-01-28, Björne, Holstad, Rundqvist, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 8 kap. 22 § plan- och bygglagen (1987:10) skall byggnadsnämnden innan bygglov lämnas i ett ärende av förevarande slag bereda bl.a. kända sakägare tillfälle att yttra sig över ansökningen. Med sakägare avses i första hand ägare till fast egendom och innehavare av annan särskild rätt i denna än bostadsrätt och hyresrätt (prop. 1985/86:1 s. 459). - Såvitt framgår av handlingarna skall den i målet aktuella byggnaden uppföras på mark i nära anslutning till en flyttningsled inom det renskötselområde där medlemmarna i Grans sameby utövar renskötsel. Renskötselrätten är att bedöma som en på urminnes hävd grundad särskild rätt till fastighet. Enligt 10 § andra stycket rennäringslagen (1971:437) företräder sameby medlemmarna i frågor som rör renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt. - Regeringens bedömning att samebyn är att anse som sakägare i ärendet om bygglov strider således inte mot någon rättsregel. Inte heller i annat avseende strider regeringens beslut mot någon rättsregel på det sätt som föreningen har angivit eller som i övrigt klart framgår av handlingarna i ärendet. Regeringens beslut skall således stå fast. - Vid denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2000-01-11, Eke)

*REGI

*INST