RÅ 2000 not 73

Ansökan av Maria N. om resning i mål om vård enligt LVU. - Länsrätten i Östergötlands län beslöt i dom den 17 mars 1999 att Maria N:s och Gunnar N:s son Olof skulle beredas vård med stöd av 2 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Maria N. överklagade domen men Kammarrätten i Jönköping avslog överklagandet genom dom den 11 juni 1999

Not 73. Ansökan av Maria N. om resning i mål om vård enligt LVU. - Länsrätten i Östergötlands län beslöt i dom den 17 mars 1999 att Maria N:s och Gunnar N:s son Olof skulle beredas vård med stöd av 2 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Maria N. överklagade domen men Kammarrätten i Jönköping avslog överklagandet genom dom den 11 juni 1999. - Maria N. ansökte om resning. Hon anförde till stöd härför bl.a. följande. Den utredning som låg till grund för omhändertagandet av hennes son följer inte regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Således framgår det klart och tydligt av utredningen att flera läkare hade förordat en neuropsykologisk undersökning av Olof men detta ignorerades i utredarnas slutsatser. Även i övrigt föreligger brister i handläggningen av ärendet. Man har t.ex. inte beaktat att det förelåg frivillighet från hennes sida när det gällde att söka hjälp hos socialtjänsten, skolan och BUP. Inte heller har socialnämnden prövat hennes begäran om upphörande av vården. Den sammantagna bedömningen av ärendet borde vara den att resning bör beviljas så att omhändertagandet eller åtgärderna för Olof blir med lagen överensstämmande. -Regeringsrätten (2000-04-27, von Bahr, Sandström, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Maria N. har inte genom vad hon åberopat och anfört visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2000-04-11, M. Larsson)

*REGI

*INST