RÅ 2000 not 74

Ansökan av Bozica P. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 74. Ansökan av Bozica P. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Enligt beslut den 28 juni 1985 av Malmöhus allmänna försäkringskassa tillerkändes Bozica P. inte ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) med anledning av nack- och ryggbesvär hos henne. Hon begärde den 25 november 1987 att kassan skulle ompröva beslutet. Enligt beslut den 25 februari 1988 enligt 8 kap. 12 § LAF jämförd med 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring ändrade kassan inte sitt tidigare beslut. Bozica P. överklagade beslutet till Försäkringsrätten för Södra Sverige och åberopade en redogörelse av en verkmästare angående hennes arbetsuppgifter. Enligt dom den 27 oktober 1989 ändrade försäkringsrätten inte kassans beslut. Bozica P. överklagade försäkringsrättens dom till Försäkringsöverdomstolen. Hon åberopade till stöd för sin talan dels ett intyg den 19 februari 1990 av en bitr. överläkare, dels ett intyg den 22 februari 1990 av en leg. sjukgymnast, båda vid Lasarettet i Lund. Försäkringsöverdomstolen meddelade enligt beslut den 5 december 1991 inte prövningstillstånd i målet. - Bozica P. ansökte om resning. Som grund för sin ansökan anförde hon följande. Hon hade i det tidigare målet lämnat in otvetydiga intyg av arbetsgivare och läkare på att hon har varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet och att hennes skada berodde på denna skadliga inverkan. Enligt den lagstiftning som var tillämplig gällde en omvänd bevisbörda. Det måste ha förhållit sig så att domstolarna genom ett grovt förbiseende inte hade observerat detta. -Regeringsrätten (2000-05-02, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bozica P. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2000-04-11, Levin)

*REGI

*INST