RÅ 2000 not 83

Fråga om beviskravet vid återbetalning enligt lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Not 83. Överklagande av Håkan T. ang. ersättning för utbetalda underhållsbidrag. -Länsstyrelsen i Västernorrlands län (1998-05-22) biföll endast till viss del Håkan T:s yrkande om utbetalning enligt lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag. - Sedan beslutet överklagats till Länsrätten i Västernorrlands län överlämnade länsrätten (1998-10-06) målet till Kammarrätten i Sundsvall. - Kammarrätten i Sundsvall (1999-06-24, Heidling och Delac; Carlsson var skiljaktig och ansåg att målet skulle återförvisas till Länsrätten i Västernorrlands län): Enligt 2 § lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag har en man som friats från ett tidigare fastställt faderskap rätt till ersättning för underhållsbidrag som han enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken utgett till barnet. Ersättningen skall enligt 3 § samma lag motsvara vad mannen på grund av dom, beslut eller avtal har erlagt i underhåll för barnet. - Av förarbetena till ifrågavarande lagstiftning framgår att kravet på bevisning från mannens sida i fråga om vad som erlagts i underhåll måste ställas högt. Det ankommer på denne att visa att han verkligen betalt de underhållsbidrag han vill ha ersättning för (prop. 1969:124 s. 128). - Vad Håkan T. anfört samt vad i övrigt förekommit i målet kan inte anses visa att han betalt underhållsbidrag för Ronja S. med högre belopp än det å 5 805 kr för vilka han fått ersättning genom länsstyrelsens beslut. Håkan T. är därför inte berättigad till ersättning med högre belopp. Överklagandet skall därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Håkan T. fullföljde sin talan och anförde i huvudsak följande. Han hade betalt underhållsbidrag månadsvis direkt till barnets mor, Gun-Britt S., med undantag för perioden augusti 1991 - juli 1992 då bidraget inbetalades till försäkringskassan. Detta framgick bl.a. av försäkringskassans beslut den 5 juni 1990 att inte lämna bidragsförskott för barnet och av ett avtal mellan honom och Gun-Britt S. om underhållsbidrag. Vidare hade GunBritt S. i skilda skrivelser och genom en kvittens bekräftat att hon av honom mottagit underhållsbidrag för barnet motsvarande bidragsförskottet eller sammantaget 85 447 kr. - Länsstyrelsen i Västernorrlands avgav yttrande i målet och vidhöll sin tidigare inställning. Enligt länsstyrelsen hade Håkan T. inte kunnat förete någon handling som utvisade att han och Gun-Britt S. slutit avtal om att han skulle betala ett underhållsbidrag motsvarande bidragsförskottet. Det avtal som fanns i ärendet var upprättat genom medverkan av Socialnämnden i Kramfors kommun. Avtalet, som var daterat den 9 juli 1991, avsåg ett underhållsbidrag om 645 kr per månad och skulle gälla fr.o.m. den 1 januari 1991 intill dess barnet fyllde 18 år. - Regeringsrätten (2000-05-26, von Bahr, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att hinder inte förelegat för kammarrätten att pröva Håkan T:s överklagande av länsstyrelsens beslut. Vad gäller Håkan T:s talan i sak får Regeringsrätten anföra följande. - Har en mans faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom men frias mannen från faderskapet, har han enligt 2 § lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag (ersättningslagen) rätt till ersättning av allmänna medel för underhållsbidrag som han enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken utgett till barnet. I 3 § första stycket första meningen ersättningslagen föreskrivs att ersättningen skall motsvara vad mannen på grund av dom, beslut eller avtal har erlagt i underhåll för barnet. Om det finns synnerliga skäl får dock, enligt första styckets andra mening, ersättningen sättas ner eller vägras. - Utöver ersättning för erlagda underhållsbidrag utgår enligt 3 § andra stycket ersättningslagen ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på varje erlagt belopp från dess betalningsdag. Kan det inte styrkas när underhållsbidragen betalats, beräknas ränta till ett skäligt belopp. - Huvudfrågan i målet är vilket krav på bevisning som kan ställas på den som med åberopande av 2 § ersättningslagen begär ersättning för utgivna underhållsbidrag. Håkan T. har som stöd för sin begäran bl.a. hänvisat till en skriftlig bekräftelse från barnets mor om mottagna underhållsbidrag. Enligt denna bekräftelse - vars innehåll inte motsägs utan vinner stöd av ingivna handlingar från socialnämnden och försäkringskassan - har GunBritt S. från Håkan T. mottagit underhållsbidrag för barnet med sammanlagt 85 447 kr för perioderna december 1989 - juli 1991 och augusti 1992 - mars 1997. De av länsstyrelsen anförda omständigheterna ger inte anledning till antagande att de av Håkan T. lämnade uppgifterna är felaktiga. Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att Håkan T. har företett tillräcklig bevisning om att han enligt avtal har betalt de underhållsbidrag för vilka han sökt ersättning. Han är därför berättigad till ersättning med 85 447 kr för utbetalda underhållsbidrag i enlighet med sin ansökan. - Håkan T. är berättigad till ränta på de utgivna beloppen. I avsaknad av närmare uppgifter om när bidragen utbetalats finner Regeringsrätten att ränta enligt 5 § räntelagen skall betalas på 930 kr för tiden den 1 januari 1990 tills återbetalning sker, på 11 880 kr för tiden den 1 januari 1991 tills återbetalning sker, på 7 511 kr för tiden den 1 augusti 1991 tills återbetalning sker, på 5 615 kr för tiden den 1 januari 1993 tills återbetalning sker, på 13 764 kr för tiden den 1 januari 1994 tills återbetalning sker, på 14 076 kr för tiden den 1 januari 1995 tills återbetalning sker, på 14 076 kr för tiden den 1 januari 1996 tills återbetalning sker, på 14 076 kr för tiden den 1 januari 1997 tills återbetalning sker samt på 3 519 kr för tiden den 1 april 1997 tills återbetalning sker. - Det ankommer på länsstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs beträffande återbetalning till Håkan T. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och länsstyrelsens beslut i den överklagade delen samt förordnar att 85 447 kr jämte ränta i enlighet med vad Regeringsrätten nyss anfört skall betalas ut till Håkan T. - Handlingarna i målet överlämnas till länsstyrelsen för vidare handläggning. (fd II 2000-05-03, Ekroth)

*REGI

*INST