RÅ 2000 not 91

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom dom av länsrätt

Not 91. Ansökan av Anders N. om resning i mål om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Älvsborgs läns allmänna försäkringskassa fann genom tre skilda beslut den 22 november 1994 att Anders N. var berättigad till arbetsskadelivränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, beräknad på visst sätt, för olika perioder fr.o.m. juli 1992. Anders N. överklagade besluten till Länsrätten i Älvsborgs län, som avslog överklagandet. Sedan Anders N. överklagat till Kammarrätten i Göteborg, undanröjde kammarrätten länsrättens dom och visade målet åter till länsrätten för ny handläggning. I dom den 17 januari 1996 biföll länsrätten delvis överklagandet. Sedan Anders N. överklagat till kammarrätten beslutade kammarrätten i protokoll den 18 juni 1996 att inte meddela prövningstillstånd. Anders N. fullföljde sin talan i Regeringsrätten som den 2 april 1998 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5420-1996). - Försäkringskassan avslog den 17 mars 1999 en begäran från Anders N. om livränta för tid före den 1 juni 1992. Anders N. överklagade beslutet och framställde yrkanden angående arbetsskadesjukpenning och livränta. Länsrätten i Vänersborg avvisade genom dom den 14 januari 2000 yrkandet om arbetsskadesjukpenning och avslog överklagandet i övrigt. Anders N. överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, där målet är anhängigt. - Anders N. ansökte om resning i mål nr 5420-1996 och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa att han har rätt till livränta/ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring, att hans rätt till en sjukpenninggrundande inkomst skall baseras på det yrke där han var etablerad, biträdande förvaltningschef eller alternativt företagsläkarlön samt att han har rätt till ny livränteberäkning fr.o.m. arbetsskadedagen den 30 januari 1979. Vidare yrkade han att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till kammarrätten alternativt försäkringskassan för ny livränteprövning i enlighet med hans yrkande härom samt att det därvid skulle hållas muntlig förhandling. -Regeringsrätten (2000-06-05, von Bahr, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Anders N:s begäran får uppfattas som en ansökan om resning i det mål där länsrätten i dom den 17 januari 1996 i sak prövade frågan om livränta. Kammarrättens och senare Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte skett i kammarrätten eller Regeringsrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Då Anders N:s yrkande är att förstå så att det är länsrättens avgörande han vill ha ändrat följer av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar att det är kammarrätten som skall pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd I 2000-05-03, Nielsen)

*REGI

*INST