RÅ 2000 not 99

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bistånd enligt socialtjänstlagen (länsrätten hade oriktigt begränsat sig till en laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen då länsrätten hade oriktigt begränsat sig till en laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen

Not 99. Överklagande av Susanne B. ang. prövningstillstånd i kammarrätten i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. - Genom en dom den 29 december 1995 avgjorde Regeringsrätten ett mål som gällde ekonomiskt bistånd till Susanne B. för tiden den 14 januari - den 28 februari 1994 (se RÅ 1995 ref. 85 I). Regeringsrätten fann därvid, i likhet med underinstanserna, att det inte fanns skäl att vid prövningen av Susanne B:s biståndsbehov beakta en skatteskuld avseende preliminär B-skatt. Domstolen konstaterade emellertid samtidigt att Susanne B. hade gjort gällande att hon som en följd av inbetalning av skatten kommit i ett akut nödläge och blivit tvungen att lita till sina föräldrar för medel till hyra och andra nödvändiga utgifter för uppehället under den i målet aktuella tiden. Eftersom närmare utredning härom saknades och frågan om hon hade rätt till bistånd på denna grund inte prövats av socialnämnden eller underinstanserna visade Regeringsrätten målet åter till Socialnämnden i Ängelholms kommun för prövning av denna fråga. - Enligt beslut den 16 januari 1996 fann socialnämnden att 3 § socialtjänstlagen (1980:620), SoL, inte var tillämplig eftersom sökanden inte kunde anses ha befunnit sig i en nödsituation. - Susanne B. överklagade nämndens beslut. Genom beslut den 19 november 1996 avvisade Länsrätten i Kristianstads län hennes överklagande med motiveringen att beslutet hade meddelats enligt 3 § SoL och därför inte kunde prövas av länsrätten. Sedan Susanne B. fullföljt sin talan fann Kammarrätten i Göteborg enligt beslut den 3 mars 1997 att länsrätten borde ha handlagt överklagandet enligt reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen (1991:900). Kammarrätten upphävde därför länsrättens beslut och överlämnade målet till Länsrätten i Skåne län för handläggning. - Genom dom den 30 april 1997 (mål nr 3037-97) avslog länsrätten överklagandet efter en laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen. Susanne B. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 5 september 1997 inte meddelade prövningstillstånd. - Susanne B. vidhöll sitt yrkande om bistånd på grund av nödläge. - Socialnämnden i Ängelholms kommun bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2000-06-14, Werner, Swartling, Baekkevold, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Den återförvisning som Regeringsrätten beslutade om genom domen den 29 december 1995 avsåg frågan om Susanne B. hade rätt till ekonomiskt bistånd på grund av att hon befunnit sig i ett akut nödläge. Frågan om en enskild på denna grund har rätt till bistånd till kostnader för uppehälle m.m. är att bedöma enligt 6 § SoL. Med hänsyn härtill bör nämndens beslut med anledning av återförvisningen, trots formuleringen av beslutet, anses ha innefattat en prövning av Susanne B:s rätt till bistånd enligt nämnda paragraf. Ett sådant beslut får överklagas enligt 73 § SoL. Eftersom länsrättens prövning hade begränsats till en laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen har det funnits skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen. Kammarrättens nu överklagade beslut bör därför upphävas och prövningstillstånd meddelas för prövning i kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Susanne B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrättens i Skåne län dom den 30 april 1997 i mål nr 3037-97. Handlingarna i målet överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2000-05-03, Holmstedt)

*REGI

*INST