RÅ 2001 not 103

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Besvärsrätt ansågs inte föreligga pga. avståndet till planområdet (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt ansågs pga. avståndet till planområdet inte föreligga mot beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 103. Ansökan av S.V. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan. - Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun beslutade den 10 april 2000 att anta detaljplan för del av Margreteborg, Helenelund i kommunen. - Sedan beslutet överklagats av bl.a. S.V. beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 18 augusti 2000 att inte ta upp S.V:s överklagande till prövning. - S.V. överklagade länsstyrelsens beslut. - S.V. ifrågasatte länsstyrelsens beslut att avvisa hennes överklagande och anförde att hon har sin bostad 2-3 meter från genomfarten mellan Edsviken och planområdet. Hon anförde därutöver i huvudsak att området har varit avsatt för rekreation och att kvicksilverhalten har mätts men att analysen av proverna ännu inte är klar. -Regeringen (Miljödepartementet, 2000-11-16): Vad S.V. m.fl. anfört visar inte att länsstyrelsens beslut att avvisa deras överklaganden skulle vara felaktigt. Deras överklaganden bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - S.V. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade även inhibition. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. Det finns ingen fastställd gräns för inom vilket avstånd man skall bo för att få överklaga. När det gäller en hel detaljplan så berörs så många fler än i fråga om en enskild tomt. Den bostadsrättsförening som hon bor i fick överklaga. Länsstyrelsen ansåg att eftersom hon bor ca 600 meter från planområdet kunde hon inte vara berörd av planen på sådant sätt att hon var besvärsberättigad. Området omfattar emellertid alla som bor i Tegelhagen/Helenelund och Edsviken, först och främst eftersom det varit avsatt för rekreation. Sammanfattningsvis ansåg S.V. att hon har rätt att överklaga eftersom ärendet kommer att beröra henne på flera sätt och hon har kännedom om miljöfarlig verksamhet som finns nu och som pågått länge inom området; det har inte gjorts tillräckligt för att trygga miljön, bomiljön och rekreationsmiljön. - Regeringsrätten (2001-06-19, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövningen gäller frågan om regeringens beslut att inte ändra länsstyrelsens avvisningsbeslut strider mot någon rättsregel. Bestämmelser som rör rätten att överklaga ett beslut att anta en detaljplan finns i 5 kap. 30 § och 13 kap. 5 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, samt i 22 § förvaltningslagen (1986:223). S.V. har inte tillställts en sådan underrättelse som avses i 5 kap. 30 § PBL. Hon har alltså inte på denna grund rätt att föra talan mot beslutet om att anta detaljplanen. Vad S.V. anfört ger henne inte heller på annan grund rätt att överklaga detaljplanebeslutet. På grund härav och då det inte heller i övrigt klart framgår av omständigheterna att regeringens beslut strider mot någon rättsregel skall beslutet stå fast. - Frågan om inhibition har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2001-05-30, Liljeros)

*REGI

*INST