RÅ 2001 not 104

Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (avslag) / Undantag från föreskrifter för naturreservat medgavs inte (rättsprövning, avslag)

Not 104. Ansökan av B.R.-S. om rättsprövning av beslut i fråga om undantag från föreskrifter för naturreservat. - B.R.-S. ansökte 1995 hos Byggnadsnämnden i Orust kommun om förhandsbesked för bygglov för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Härmanö 1:84 belägen inom naturreservatet Härmanö i Orust kommun. - Byggnadsnämnden överlämnade ärendet till Länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohus län för prövning av frågan om undantag kunde medges med hänsyn till nybyggnadsförbudet i föreskrifterna för nämnda naturreservat. - Länsstyrelsen beslutade den 22 juli 1997 att inte medge undantag enligt 12 § naturvårdslagen (1964:822) från byggnadsförbudet i reservatsföreskrifterna. - B.R.-S. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att regeringen skulle medge undantag för den ansökta bostadsbyggnaden. Hon anförde som grund för sitt yrkande bl.a. följande. Fastigheten köptes 1959 av B.R.-S:s mor i syfte att bebygga den. Den utgjorde då del av stamfastigheten Härmanö 1:22. Gullholmens byggnadsnämnd uttalade då att inget hinder fanns för bebyggelse på det aktuella tomtområdet. Säljaren åtog sig att ordna avstyckningen men den kom aldrig till stånd. 1 samband med beslutet om bildande av naturreservatet borde länsstyrelsen undantagit detta område från byggnadsförbudet i reservatsföreskrifterna. Fastigheten Härmanö 1:84 tillkom 1971 genom legalisering med köpekontraktet som underlag. Någon ersättning för kapitalförstöring har aldrig utgått. Andra närbelägna fastigheter har fått bebyggas. Mot den historiska bakgrunden och det faktum att denna tomt på grund av sitt utseende inte på något sätt kan utnyttjas till strövområde föreligger särskilda skäl att medge undantag från reservatsföreskrifterna. Ett undantag från reservatsföreskrifterna kan inte anses motverka syftet med reservatet. B.R.-S. begärde att syn skulle hållas på platsen. -Regeringen (Miljödepartementet, 1999-09-30): Den 1 januari1999 trädde miljöbalken i kraft. Den ersätter bestämmelserna i naturvårdslagen (1964:822) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen). Enligt 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken är huvudregeln att mål och ärenden som har inletts före miljöbalkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser. Bestämmelserna om naturreservat i naturvårdslagen samt reglerna i naturresurslagen skall därför tillämpas i detta ärende. - Regeringen bedömer att ärendet kan avgöras i föreliggande skick. Regeringen har genom ett regeringsbeslut den 2 december 1993 prövat frågan om undantag för enbostadshus och sjöbod på den aktuella fastigheten och då funnit att dispens inte kunde medges (M1992/652/4). - För bevarandet av Härmanös natur och för säkrandet av bad- och strövområden åt allmänheten beslutade Länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohus län den 25 september 1967 att förklara Härmanö som naturreservat. Länsstyrelsen anförde i beslutet att Härmanö äger stora landskapliga skönhetsvärden, att Härmanö har ett flertal utmärkta badstränder samt goda fiskeplatser och att Härmanö inom en nära framtid kommer att få allt större betydelse för det rörliga friluftslivet. Av beslutet framgår att fastigheten Härmanö 1:22, som är stamfastighet till Härmanö 1:84, ingår i reservatet. Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att uppföra byggnad med undantag för jordbrukets behov samt vissa angivna områden och fastigheter som anges i punkt 17 i reservatsbeslutet. - Härmanö naturreservat ingår i område som har bedömts vara av riksintresse för friluftslivet, naturvården och kulturminnesvården enligt 2 kap. 6 § naturresurslagen och skall därför skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön i området. För området gäller även särskilda hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. 1 och 2 § naturresurslagen. Området är således av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Enligt naturresurslagen skall därmed det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid prövningen av frågor enligt naturvårdslagen. - Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att ett uppförande av ett bostadshus på fastigheten Härmanö 1:84 skulle motverka syftet med reservatet. Det har inte framkommit sådana omständigheter som, vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, utgör skäl att medge undantag för nybyggnationen. Vad B.R.-S. anfört i fråga om beslut om tillstånd för nybyggnad på andra fastigheter utgör inte heller skäl för annan bedömning i det nu aktuella ärendet. Överklagandet skall därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - B.R.-S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för ansökningen anförde hon bl.a. följande. Hon är numera bosatt på Härmanö och har sin verksamhet där. I samband med att naturreservatet Härmanö bildades var hennes mor, som då ägde nu aktuellt markområde, i USA. Modern skrev i efterhand till länsstyrelsen och begärde att hennes markområde skulle undantas från förbudet mot nybebyggelse i föreskrifterna för reservatet, punkt 17 i länsstyrelsens resolution, men fick avslag den 8 september 1967. Naturreservatsresolutionen underskrevs den 27 september 1967. Man tog då inte hänsyn till vare sig moderns ägande eller det byggnadslov som Gullholmens byggnadsnämnd gett modern i samband med köpet av marken. Någon ersättning utgick inte heller till modern. Fastigheten Härmanö 1:84 är en del av stamfastigheten Härmanö 1:22 och den var även en egen tomt redan 1907 med jordnummer 1:27 innan legaliseringen. Ingen av de fastigheter som under senare år medgetts undantag från reservatföreskrifterna har varit avstyckad utan detta har gjorts i samband med att undantagen medgavs. På Härmanö 1:84 finns ingen strand utan berget stupar brant mot vattnet. Några gångstigar finns inte heller och tomten ligger inte i närheten av bad m.m. Området är inte heller besökt av folk med båt för utövande av friluftsliv. De båtar som finns är grunt gående och tillhör de privata bryggorna. Tomten ligger i anslutning till annan bebyggelse och mellan Härmanö 1:84 och 1:27 finns en remsa på 20 meter. Grannarna har i en gemensam skrivelse framfört synpunkter att dispens för uppförande av ett bostadshus på tomten bör meddelas. - B.R.-S. anförde vidare att enligt hennes uppfattning en besiktning på platsen skulle styrka hennes argument. - Regeringsrätten (2001-06-19, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla syn. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt de fakta som varit relevanta för frågan om undantag enligt naturvårdslagen (1964:822) från meddelade reservatföreskrifter eller att regeringen överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger enligt samma lag eller lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Handlingarna i målet ger vidare inte stöd för att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången av ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2001-05-30, Liljeros)

*REGI

*INST