RÅ 2001 not 111

Reklamskatt (vid bestämmande av beskattningsvärde för annons i annonsblad fick inte avräknas kostnader för produktion och utgivning av bladet) / Reklamskatt (vid bestämmande av beskattningsvärde för annons i annonsblad fick inte avräknas kostnader för produktion och utgivning av bladet, förhandsbesked)

Not 111. Överklagande av X AB av förhandsbesked ang. reklamskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav bolaget följande. Sökanden bedriver försäljningsverksamhet avseende annonser till en riksstäckande trycksak med skattepliktiga annonser, nedan kallad Tidningen. Sökanden avser nu att bedriva hela Tidningens verksamhet vilket innefattar produktions-, framställnings- samt publiceringsverksamhet utöver den av sökanden bedrivna försäljningsverksamheten. Den av sökanden bedrivna verksamheten avseende utgivning av Tidningen kommer att avse publicering av reportage, kortfattade nyheter samt artiklar. Därutöver kommer sökanden att bedriva diverse arrangemang, i syfte att erhålla ett bra varumärke avseende Tidningen. - Tidningen kommer uteslutande att vara finansierad genom intäkter från annonsörerna och läsarna kommer således att tillhandahålla Tidningen gratis. För driften av Tidningen kommer sökanden att ha ett flertal olika kostnadsslag. Såsom lönekostnader samt provision till annonsförsäljare, kostnader för marknadsföring avseende annonsörer, kostnad för lokal m.m. - Tidningen torde vara att anse som ett annonsblad enligt 24 § anv. andra stycket lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL. Därvid föreligger skatteplikt för annons som avser reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår enligt 3 § RSL. Reklamskatten utgår med en skattesats om 11 procent av beskattningsvärdet enligt 12 § RSL. - Beskattningsvärdet utgöres av vederlaget med vilket avses det avtalade priset, däri inräknat avtalade pristillägg enligt faktura eller annan handling enligt 13 § första stycket och 13 § anv. första stycket RSL. För det fall gemensamt vederlag utgår för prestationer som skall inräknas i beskattningsvärdet och för andra prestationer, bestäms beskattningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skälig grund. - Enligt sökandens uppfattning torde vederlaget för kostnader som föregått själva publiceringen, såsom kostnader avseende förmedling av publiceringen av en annons, inbegripet s k annonsackvisition, produktion och framställning av material samt marknadsföringskostnader, ej ingå i beskattningsvärdet. - Enligt sökandens mening föreligger det dock oklarhet vid tillämpningen av RSL, eftersom tidningar som i huvudsak är reklamfinansierade är en ny företeelse och således ej fanns vid RSL:s tillkomst. För att skapa en enhetlig lagtolkning samt att det vidare var av vikt för sökanden att det fastställdes ett korrekt beskattningsvärde avseende den aktuella verksamheten, anhöll sökanden om svar på följande frågeställningar. - 1. Skall vederlag för kostnader avseende förmedling av publiceringen av en annons, såsom lön samt provision till försäljare, overhead på försäljningsorganisationen samt marknadsföring ingå i beskattningsvärdet, oaktat att gemensamt vederlag kommer att utgå för annons och övrig kostnadstäckning, innebärande att fakturabelopp endast anger en klumpsumma? - 2. Skall vederlag för kostnader avseende produktion och framställning av material såsom lön till journalister och övrig verksam personal på Tidningen, lokalkostnader, kostnader för framtagning och redigering av materialet till Tidningen, kostnader för sättning och tryckning av Tidningen samt distributionskostnader av den färdiga Tidningen, ingå i beskattningsvärdet oaktat att gemensamt vederlag kommer att utgå för annons och övrig kostnadstäckning, innebärande att fakturabelopp endast anger en klumpsumma. - 3. Förändras svaret på fråga 1 respektive 2 om fakturan innehåller två poster avseende vederlag för publicering av annons samt övriga tjänster? - 4. Förändras svaret på fråga 1 respektive 2 om vederlaget specificeras enligt följande; - lönekostnader samt provision till annonsförsäljare, - kostnader för marknadsföring avseende annonsörer, - kostnader för overhead på försäljningsorganisation, - lönekostnader för övrig personal som är verksamma på Tidningen, såsom journalister samt administrativ personal, - kostnader för lokal, - kostnader för framtagning och redigering av materialet till Tidningen, - originalkostnad för annonser, - kostnader för sättning och tryckning av Tidningen samt - distributionskostnader av den färdiga Tidningen. - 5. Förändras svaret på fråga 1 respektive 2 i så måtto att verksamheten med de kostnader som beskrivs i dessa frågor bedrivs i särskilt produktionsbolag som a) fakturerar slutkunden varvid sökanden endast fakturerar kunden för annonspublicering? - b) fakturerar sökanden som sedan fakturerar annonsörerna, varvid i fakturabeloppet ingår vederlag för annonspublicering samt övriga kostnader? -Skatterättsnämnden (2000-04-07, Wingren, Edlund, Odéen, Ohlsson, Pettersson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. Vid bestämmandet av beskattningsvärdet för införd annons får inte från det pris som avtalats för införandet avräknas några av de i ansökningen angivna kostnaderna för utgivningen av tidningen. - Motivering. För annons för vilken skatteplikt föreligger enligt 3 § RSL utgörs beskattningsvärdet enligt 13 § samma lag av vederlaget. I beskattningsvärdet inräknas ej beloppet av reklamskatt eller annan statlig skatt eller avgift. - Enligt första stycket av anvisningarna till 13 § avses med vederlag det avtalade priset, däri inräknat avtalade pristillägg enligt faktura eller annan handling. Utgår gemensamt vederlag för prestationer som skall inräknas i beskattningsvärdet och för andra prestationer, bestäms enligt anvisningarnas tredje stycke beskattningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skälig grund. - Nämnden gör följande bedömning. - Av handlingarna framgår inte klart i vad mån bolagets avtal med en annonsör om införande av en annons mot visst vederlag avser annan prestation avseende annonsen än enbart upplåtelsen av annonsutrymme. Nämnden utgår därför från den förutsättningen att bolaget inte mot särskilt pris avtalat med en annonsör om annan prestation än en sådan upplåtelse. Av nämnda förutsättning följer att det med annonsören avtalade priset i sin helhet avser upplåten annons i den av bolaget utgivna tidningen. De ovan redovisade bestämmelserna medger inte, vid bestämmandet av beskattningsvärdet, att från detta pris får avräknas kostnader som bolaget har för produktionen och utgivningen av tidningen, såsom t.ex. lönekostnader, provisioner till anställda annonsförsäljare, marknadsföringskostnader, distributionskostnader med flera kostnader som bolaget angivit i ansökningen. Bolagets frågor besvaras i enlighet härmed. - I de delar ansökningen inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att den inte lämpar sig för förhandsbesked och avvisar därför ansökningen i dessa delar. - I överklagande yrkade X AB att frågorna i ansökan om förhandsbesked skulle besvaras nekande och anförde bl.a. följande. Förarbetena till lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ger inte stöd för beskattning av annat än priset för upplåtelsen av utrymme för reklammeddelande. Kostnader för en prestation som t.ex. annonsackvisition skall inte ingå i beskattningsvärdet. Om så vore fallet skulle denna kostnad ingå i beskattningsvärdet om klagandens interna annonsförsäljare utförde prestationen, men inte om den utfördes av ett av klaganden helägt dotterbolag. Detta strider mot neutralitetsprincipen. - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet och hänvisade till Skatterättsnämndens motivering samt till vad verket hade anfört i ärendet hos nämnden. - Regeringsrätten (2001-07-03, Lindstam, Eliason, Hulgaard, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skatterättsnämnden har avvisat ansökan i de delar den inte har besvarats genom förhandsbeskedet. Mot beslut om avvisande får enligt 23 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor talan inte föras. Till den del överklagandet omfattar avvisade delar av ansökan kan det därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten gör i övrigt samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet i vad avser de delar av ansökan om förhandsbesked som avvisats av Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II, Palmstierna)

*REGI