RÅ 2001 not 126

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som slutligt avgjorts av

Not 126. Ansökan av C.D. om resning m.m. - C.D. bereddes tidigare rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ansökte om förlängning av vården. Länsrätten i Norrbottens län beslutade i dom den 4 oktober 2000 att konvertera den rättspsykiatriska vården till psykiatrisk tvångsvård. Vården skulle fortgå under ett halvår. Domen överklagades inte. - Chefsöverläkaren ansökte om förlängning av den psykiatriska vården. Länsrätten i Norrbottens län beslutade genom dom den 4 april 2001 att medge förlängning av vården under högst sex månader räknat från dagen för domen. C.D. överklagade domen till kammarrätten. Kammarrätten i Sundsvall ändrade genom dom den 27 april 2001 inte länsrättens dom. - C.D. överklagade kammarrättens dom och yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle förordna att den psykiatriska tvångsvården skulle upphöra. I andra hand ansökte han om resning såvitt gäller Länsrättens i Norrbottens län dom den 4 oktober 2000. -Regeringsrätten (2001-09-19, Lindstam, Nordborg, Melin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl meddela prövningstillstånd. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller en förvaltningsmyndighet. Länsrättens i Norrbottens län dom den 4 oktober 2000 har inte överklagats. Vid sådant förhållande ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen skall därför avvisas och målet överlämnas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande i domen den 27 april 2001 står därför fast. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess och bestämmer att ersättning skall betalas till advokaten Jöran Grapenson som offentligt biträde med 2 240 kr för arbete. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i denna del till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd II 2001-08-28, Fredriksson)

*REGI

*INST