RÅ 2001 not 128

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrätts dom i mål om arbetsskadeförsäkring

Not 128. Överklagande av Transportarbetarnas arbetslöshetskassa ang. arbetslöshetsförsäkring. - Sedan R.E. överklagat Transportarbetarnas arbetslöshetskassas beslut den 13 september 2000 angående återbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) biföll Länsrätten i Stockholms län i dom den 15 november 2000 hans talan på visst sätt. Kassan och R.E. överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm biföll i det nu överklagade avgörandet till en del kassans överklagande och avslog R.E:s överklagande. - Transportarbetarnas arbetslöshetskassa fullföljde sin talan i målet. -Regeringsrätten (2001-09-25, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 59 § ALF för Arbetsmarknadsstyrelsen det allmännas talan i Regeringsrätten. Regeln medför att Transportarbetarnas arbetslöshetskassa inte har rätt att överklaga kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2001-09-20, Olsson)

*REGI

*INST