RÅ 2001 not 134

För bostadsbebyggelse och småbåtshamn (felaktig miljökonsekvensbeskrivning m.m., avslag) / För bostadsbebyggelse och småbåtshamn (felaktig miljökonsekvensbeskrivning m.m., rättsprövning)

Not 134. Ansökan av A.L. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Strömstads kommun (2000-03-16) antog detaljplan för del av Lervik 1:1 m.fl., Nya bostäder och ny småbåtshamn, i kommunen. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2000-10-31) överklagandena. - Beslutet överklagades. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-02-22) avslog överklagandena med följande motivering: Regeringen finner vid en avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen att detaljplanen inte kan anses innebära sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de anfört utgör inte heller i övrigt skäl för regeringen att med anledning av överklagandena upphäva beslutet att anta planen. - I ansökningen om rättsprövning anförde A.L. bl.a. följande. I den presenterade miljökonsekvensbeskrivningen nämns inte ett ord om hur båtar, båttrafik och båtmotorer påverkar organiskt liv i hamnen, våtmarksområdena runt hamnen och vattnet utanför inloppet. Om en sådan miljökonsekvensbeskrivning godtas finns det risk för att miljöbalken urholkas och att kommunerna ges för stort handlingsutrymme i förhållande till miljöbalkens intentioner. Det behövs en rättsprövning som fastställer kvalitetskravet beträffande en miljökonsekvensbeskrivning när det gäller anläggningar som småbåtshamnar. Strömstads kommun tillåter utbyggnad av ett bostadsområde trots att kommunen är medveten om att området kommer att användas för fritidsboende. Vidare gör kommunen om ett våtmarksområde till småbåtshamn samtidigt som den fått statsbidrag för bevarande och restaurering av våtmarksområden. - Regeringsrätten (2001-10-01, Ragnemalm, Nordborg, Nilsson, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Det kan nämnas att miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplaneärenden, om sådana erfordras, skall upprättas med tillämpning av 5 kap. 18 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i planärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Handlingarna i målet ger vidare inte stöd för att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2001-09-05, I. Larsson)

*REGI

*INST