RÅ 2001 not 135

Ny praxis i mål om fördelning av gatukostnader (avslag)

Not 135. Ansökan av S.J. och R.G. om resning i mål om fördelning av gatukostnader. - Kommunfullmäktige i Mölndals kommun fattade den 27 februari 1985 beslut om fördelning av gatukostnader. Mot beslutet anfördes kommunalbesvär. I lagakraftvunnen dom den 13 juni 1986 avslog Kammarrätten i Göteborg besvären. - I ansökningen om resning åberopade S.J. och R.G. Regeringsrättens avgöranden RÅ 1988 ref. 41 och RÅ 1991 ref. 17. De anförde att kommuninvånare skall behandlas lika vid uttag av gatukostnader samt att fördelningen därav skall vara skälig och rättvis. -Regeringsrätten (2001-10-01, Billum, Wennerström, Melin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Den omständigheten att ett mål eller ärende må ha fått en annan utgång än som kunde ha följt av ett senare regeringsrättsavgörande utgör inte i sig tillräckligt skäl för förnyad prövning (jfr RÅ 1999 not. 254). Inte heller i övrigt har sökandena visat att det föreligger skäl för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2001-09-05, Kovacs)

*REGI

*INST