RÅ 2001 not 139

Bestämmelsen i 39 kap. 19 § inkomstskattelagen om att delägarrätter skall anses anskaffade för ett belopp som motsvarar marknadsvärdet när ett investmentföretag upphör att vara ett sådant företag ansågs tillämplig på delägarrätter som förvärvats genom fusioner genomförda före år 1999 / Bestämmelsen i 39 kap. 19 § inkomstskattelagen om att delägarrätter skall anses anskaffade för ett belopp som motsvarar marknadsvärdet när ett investmentföretag upphör att vara ett sådant företag ansågs tillämplig på delägarrätter som förvärvats genom fusioner genomförda för år 1999 (förhandsbesked)

Not 139. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde Atle AB bl.a. följande. Bolaget var ett investmentföretag enligt 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Bolagets skattemässiga status skulle kunna komma att ändras. I det sammanhanget aktualiserades bestämmelsen i 39 kap. 19 § IL om att delägarrätter som ett investmentföretag anskaffat före förändringen av skattemässig status skall anses ha anskaffats för ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för förändringen. Bolaget önskade genom förhandsbesked få klarlagt om 39 kap. 19 § IL var tillämplig på delägarrätter som före år 1999 tillförts bolaget genom fusioner enligt 14 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385). Enligt bolagets egen uppfattning följde motsatsvis av rättfallet RÅ 2000 ref. 18 - som gällde tillämpningen av bestämmelser som trätt i kraft den 1 januari 1999 - att delägarrätter som tillförts i samband med en fusion före år 1999 vare sig kunde hamna i en "fålla" eller exkluderas från tillämpningen av 39 kap. 19 § IL. -Skatterättsnämnden (2001-04-27, Kindlund, Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Svensson, Virin): Förhandsbesked. Bestämmelsen i 39 kap. 19 § IL är tillämplig på delägarrätterna. - Motivering. Med hänsyn till vad som i skattemässigt hänseende gällde vid fusion före införandet av lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser, FUL, (jfr RÅ 1994 ref. 16 och RÅ 2000 ref. 18) finner nämnden att ifrågavarande delägarrätter vid inkomstbeskattningen bör behandlas på samma sätt som de delägarrätter Atle AB förvärvat från externa säljare. Förhandsbesked skall därför ges med angivet innehåll. - Riksskatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att bestämmelsen i 39 kap. 19 § IL inte var tillämplig på delägarrätter som övertagits genom fusioner genomförda före den 1 januari 1999. Verket anförde bl.a. följande. Om den princip som Regeringsrätten kommit fram till i RÅ 2000 ref. 18 gäller för fusioner mellan investmentföretag och dess dotterbolag som genomförts före den 1 januari 1999 är Skatterättsnämndens besked felaktigt. Principen i RÅ 2000 ref. 18 torde innebära att delägarrätter övertagna genom en fusion skall beskattas enligt det regelsystem som gällde för dotterbolaget och inte enligt det system som gäller för investmentföretaget. Detta innebär i sin tur att ifrågavarande delägarrätter inte skall ingå i underlaget för beräkning av avskattningsintäkten enligt 39 kap. 17 § IL och därmed inte heller enligt 39 kap. 19 § IL anses anskaffade för ett belopp som motsvarar deras marknadsvärde vid tidpunkten för förändringen av Atle AB:s skatterättsliga status. Vidare innebär detta att ifrågavarande delägarrätter behåller sina skattemässiga anskaffningsvärden och att realisationsvinster vid avyttring av dessa delägarrätter beskattas vare sig avyttring sker före byte av skatterättslig status eller efter. - Atle AB bestred bifall till Riksskatteverkets överklagande och anförde bl.a. följande. Rättsfallet RÅ 2000 ref. 18 avsåg tillämpningen av FUL, dvs. tog sikte på en fusion som var avsedd att genomföras efter den 1 januari 1999. Frågorna gällde om villkoren för undantag från omedelbar beskattning i 9 § FUL var uppfyllda utan hinder av att realisationsvinster på aktier och liknande värdepapper var skattefria för det övertagande företaget i dess egenskap av investmentföretag samt, om så var fallet, om 11 § andra meningen FUL medförde att hänsyn vid inkomstberäkningen för det övertagande företaget skulle tas till vinst eller förlust vid avyttring av sådana aktier som företaget övertagit vid fusionen och om vinsten eller förlusten då skulle beräknas med utgångspunkt i det skattemässiga värde som gällt för det överlåtande företaget. Skatterättsnämnden och Regeringsrätten kom fram till att villkoren för undantag från omedelbar beskattning i 9 § FUL var uppfyllda och att 11 § andra meningen FUL medförde att det övertagande företaget skulle beskattas för vinster eller förluster vid avyttring av aktier som övertagits vid fusionen. En konsekvens av förhandsbeskedet måste bli att bestämmelserna i 39 kap. 19 § IL och motsvarande äldre föreskrifter i 27 § 2 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, om anskaffningsutgiften för delägarrätter vid karaktärsbyte inte är tillämpliga i fråga om aktier m.m. som övertagits vid fusion som genomförts efter ikraftträdandet av FUL den 1 januari 1999. Rättsfallet avsåg således tolkningen av en ny bestämmelse som införts i FUL och som saknar motsvarighet i de äldre reglerna i 2 § 4 mom. sjunde stycket SIL. Av förarbetena framgår att den nya kontinuitetsregeln i 11 § FUL innebär att tillgångar som utgjort kapitaltillgångar hos det överlåtande företaget inte på grund av fusionen ändrar karaktär till lagertillgångar hos det övertagande företaget. I prop. 1998/99:15 s. 218 framhålls med hänvisning till RÅ 1994 ref. 16 att detta utgör en ändring i förhållande till vad som tidigare gällde. Den nya kontinuitetsregeln tas också till intäkt för att ett karaktärsbyte inte heller skall inträda vid sådana fusioner som enligt meddelade förhandsbesked medfört upphävande av s.k. bygg- eller banksmitta (prop. 1998/99:15 s. 219). Uppenbarligen har den nya bestämmelsen om att övertagande företag "inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation" en större räckvidd än de äldre föreskrifterna i 2 § 4 mom. tredje, femte och sjunde styckena SIL om att överlåtande och övertagande företag, i vissa avseenden, skulle anses som "en skattskyldig". - Regeringsrätten (2001-10-10, Ragnemalm, Nordborg, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2001-09-19, Bokefors)

*REGI

*INST