RÅ 2001 not 161

Mervärdesskatt (kommuns anordnande av trädgårdskonstutställning ansågs inte undantagen från skatteplikt) / Kommuns anordnande av trädgårdskonstutställning ansågs inte undantagen från skatteplikt (förhandsbesked) / I mål om förhandsbesked om mervärdesskatt ansågs bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen om sekretess för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden inte tillämpliga på kommun

Not 161. Överklagande av Göteborgs kommun av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Göteborgs kommun anordnade under några månader år 2000 en utställning med trädgårdskonst på Hedens grusplaner (Hedens Lustgård). I en ansökan till Skatterättsnämnden frågade kommunen om entréavgifter vid framtida motsvarande utställningar var undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. -Skatterättsnämnden (2001-04-20, Wingren, ordf., Edlund, Nyström, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. Undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 6 och 4 ML är inte tillämpliga på den med ansökningen avsedda utställningen. - Motivering. Enligt 3 kap. 11 § 6 ML undantas från skatteplikt omsättning avseende kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun. Enligt punkt 4 i bestämmelsen undantas vidare anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten och tillhandahållande av museiverksamhet av föremål för utställningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna. - Nämnden gör följande bedömning. - 3 kap. 11 § 6 ML. Begreppet kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun är så allmänt att det inte är möjligt att med hänvisning till t.ex. allmänt språkbruk fastställa dess innebörd med utgångspunkt enbart i själva lagtexten. För att fastställa den närmare innebörden måste därför ledning sökas i förarbetena till bestämmelsen. Av dessa, prop. 1996/97:10 s. 38, framgår att med kulturbildningsverksamhet som tillhandahålls i kommunal regi åsyftas kommunala kultur- och musikskolor eller motsvarande. Härtill kommer att den aktuella aktiviteten närmast har karaktär av utställning och inte av bildningsverksamhet. Bestämmelsen i 3 kap. 11 § 6 ML är därför inte tillämplig på den aktuella utställningen. - 3 kap. 11 § 4 ML. Vad som avses med museiverksamhet har inte närmare definierats i ML eller förarbetena till lagen. Av praxis framgår att frågan om viss verksamhet har varit att hänföra till museiverksamhet i första hand avgjorts med ledning av vad som enligt vedertaget språkbruk förstås med sådan verksamhet (jfr RÅ 1992 ref. 66, RÅ 1993 ref. 45 och ref. 75). Enligt denna praxis synes det gemensamma för sådana verksamheter vara att de gäller systematiskt hopbragta och ordnade samlingar av föremål som förevisas för allmänheten. Detta får också anses följa av själva bestämmelserna som anger att fråga skall vara om anordnande av utställningar för allmänheten eller tillhandahållande av föremål för sådana utställningar. - De olika föremål och växter som skall ställas ut kan enligt nämndens mening inte, i syfte att bevara kulturvärden, anses utgöra systematiskt hopbragta och ordnade samlingar av föremål som ställs ut för visning för allmänheten. Den ifrågavarande anläggningen utgör snarare en utställning av växter och andra föremål för den trädgårdsintresserade besökaren. Nämnden finner mot bakgrund av det nu anförda att visningen av utställningen inte kan hänföras till omsättning avseende anordnande i museiverksamhet av utställning för allmänheten. - Kommunen överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att entréavgifter till den typ av utställning som Hedens Lustgård utgjorde var undantagna från skatteplikt i första hand enligt 3 kap. 11 § 6 ML och i andra hand enligt 3 kap. 11 § 4 ML. Kommunen anförde bl.a. följande. Syftet med utställningen Hedens Lustgård var att möta intresset för trädgård och att inspirera och utbilda besökarna att skapa egna vackra trädgårdsmiljöer. Verksamheten vid denna moderna form av trädgårdskonstutställning med föreläsningar, guidade turer samt visningar av konstföremål, växter på balkonger och trädgårdsmiljöer utgör i allra högsta grad vad som språkligt sett menas med kulturbildningsverksamhet bedriven av kommunen. När lagstiftaren valt ordet kulturbildningsverksamhet torde det inte avse enbart musik- och kulturskolor, som nämns som exempel i förarbetena, utan ett vidare område. Vad gäller den i andra hand åberopade grunden för undantag från skatteplikt utgjorde alla de föremål som förevisades på utställningen modern trädgårdskonst och föremålen var systematiskt hopbragta och ordnade i samlingar. Denna typ av utställning utgör en modern form av museiverksamhet. - Kommunen önskade att de framlagda uppgifterna skulle beläggas med sekretess jämlikt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2001-11-13, Ragnemalm, Nilsson, Schäder, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen avser sekretess med hänsyn till skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden och är således inte tillämpliga i detta fall. Kommunens önskemål om sekretess kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten avslår kommunens begäran om sekretess. (fd I 2001-10-17, Kristiansson)

*REGI

*INST