RÅ 2001 not 168

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadelivränta då rättsläget var oklart ifråga om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om livränta (rättsläget oklart om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke)

Not 168. Överklagande av L.T. ang. arbetsskadelivränta. - L.T. omskolades på grund av en arbetsskada från målare till yrkeslärare. Efter utbildningen, som avslutades i juni 1991, fick han på grund av arbetsmarknadsläget endast i begränsad omfattning arbete som yrkeslärare. Vid beviljande av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring för tid fr.o.m. den 1 januari 1996 fann Västmanlands läns allmänna försäkringskassa enligt beslutsmeddelande den 2 januari 1996 att inkomsten efter skadan skulle bestämmas till ett belopp som motsvarade inkomsten för en yrkeslärare med fyra och ett halvt års yrkeserfarenhet. L.T. överklagade försäkringskassans beslut hos Länsrätten i Västmanlands län och yrkade att inkomsten efter skadan skulle bestämmas till ingångslönen för yrkeslärare. Länsrätten beslutade i dom den 18 november 1997 att avslå överklagandet. Sedan L.T. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm den 21 maj 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - L.T. yrkade att prövningstillstånd skulle beviljas för prövning i sak i kammarrätten av hans talan om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Riksförsäkringsverket medgav att Regeringsrätten skulle upphäva det överklagade beslutet och meddela L.T. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Verket anförde att rättsläget är oklart när det gäller hur inkomst efter skadan skall beräknas vid en prövning av rätt till arbetsskadelivränta några år efter avslutad yrkesutbildning om den försäkrade inte blivit etablerad på arbetsmarknaden i det nya yrket. -Regeringsrätten (2001-12-03, Lindstam, Wennerström, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Länsrätten och försäkringskassan har ansett att L.T. vid livränteprövningen skall tillräknas en förvärvsförmåga som motsvarar den lön han skulle ha haft om han fortlöpande arbetat som yrkeslärare sedan utbildningen avslutades. Länsrätten har som stöd för denna ståndpunkt hänvisat till att Regeringsrätten i bl.a. avgörandena RÅ 1996 ref. 58 I och II uttalat att den förvärvsförmåga som återstår efter arbetsskadan i princip skall bedömas mot bakgrund av ett tänkt läge på arbetsmarknaden där det allmänt sett finns tillräcklig tillgång på arbete av det aktuella slaget. - Genom rättsfallen har klargjorts att det avgörande för rätten till livränta och livräntans storlek är den försäkrades förmåga att utföra ett visst, för honom lämpat arbete och inte hans möjligheter att med hänsyn till det rådande läget på arbetsmarknaden få ett sådant arbete. Det kan därmed inte sägas också vara klarlagt om hänsyn - när den försäkrade endast i begränsad omfattning erhållit arbete i sitt nya yrke - även skall tas till den löneutveckling som han skulle ha fått om han fortlöpande arbetat i det nya yrket. Rättsläget får därför i detta hänseende anses vara oklart. - Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av L.T:s talan. Grund föreligger därför att upphäva kammarrättens avslagsbeslut och meddela sådant tillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar L.T. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Västmanlands län dom den 18 november 1997 i mål nr 351-96. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2001-10-31, Bergström)

*REGI

*INST