RÅ 2001 not 170

Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (avslag)

Not 170. Ansökan av I.A. om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun beslutade den 17 mars 1998, på ansökan av G. och H.E., att meddela positivt förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, för nybyggnad av ett enbostadshus samt förråd på Älvsborg 755:476 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 14 oktober 1998 att avslå överklagandena. - I.A. och en annan person överklagade länsstyrelsens beslut. De vidhöll därvid de invändningar som tidigare framförts, bl.a. att tomten är för liten för att bebyggas och att vägarna i området är smala och framkomligheten för utryckningsfordon m.m. skulle försämras ytterligare om byggandet tillåts. De framhöll vidare bl.a. att brandsäkerheten i området är undermålig och att vatten- och avloppsfrågorna inte är lösta på ett tillfredsställande sätt. - Kammarrätten i Göteborg överlämnade den 7 februari 2000 ärendet med eget utlåtande till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde att något hinder inte föreligger mot ett positivt förhandsbesked utifrån den prövning som ankommer på kammarrätten. - I.A. och den andra personen inkom med ytterligare skrivelser. De framhöll bl.a. att det i länsstyrelsens beslut anges att fastighetens yta är 485 kvadratmeter men att enligt karta, som bifogats, är fastighetens yta endast 464 kvadratmeter. -Regeringen (Miljödepartementet, 2000-09-28): Bestämmelserna i 3 kap. PBL kan, med hänsyn bl.a. till vad kammarrätten anfört, inte anses utgöra hinder mot det positiva förhandsbeskedet. Vad de klagande anfört utgör enligt regeringens mening inte heller i övrigt skäl att upphäva byggnadsnämndens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - I.A. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. att fastigheten Älvsborg 755:476 inte är lämplig för bebyggelse. - Regeringsrätten (2001-12-03, Hulgaard, Wennerström, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10). Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2001-11-14, I. Larsson)

*REGI

*INST