RÅ 2001 not 178

Överföring av medel från en vinstandelsstiftelse till en försäkringsförening ansågs inte föranleda någon omedelbar inkomstbeskattning av arbetstagare (förhandsbesked)

Not 178. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked angående inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde U.J. följande. I samband med lokala löneförhandlingar 1995 gjorde X AB (bolaget) och fackföreningarna en överenskommelse om att de anställda skulle få ett extra pensionstillskott från bolaget vid sin pensionering. Detta skulle finansieras genom att ett belopp om ca 200 kr per månad och anställd skulle avsättas för ändamålet. Någon viss förmån utlovades ej. Pensionen skulle m.a.o. vara premiebestämd - inte förmånsbestämd. - När planerna skulle sättas i verket framkom dock att det dåvarande pensionsavtalet på arbetarsidan - det s.k. STP-avtalet - var konstruerat på sådant sätt att en eventuell ytterligare tjänstepension (utöver STP) skulle avräknas från (= samordnas med) STP-pensionen. Summan av en arbetares pension från olika håll skulle således inte öka genom införandet av en extra pension från bolaget. - För att komma runt detta problem beslöt parterna att i stället för en extra pension införa en extra vinstdelning. Vinstdelningen skulle ske enligt ett för X-koncernen centralt ramavtal. En huvudpunkt i avtalet var att vinstdelning endast skulle kunna äga rum, om avkastningen på sysselsatt kapital översteg 0 procent. Vinstandelens storlek skulle närmare bestämmas i lokala kollektivavtal. - De månatliga avsättningarna i bokföringen skulle årsvis upplösas i samband med inbetalning till Stiftelsen X-resultat, som är X-koncernens vinstandelsstiftelse, och enligt huvudregeln utbetalas först det år den anställde fyller 60 år. Utbetalningen skulle kunna ske som engångsbelopp eller periodiskt. - STP-avtalet har numera ersatts av ett nytt pensionssystem som går under namnet Avtalspension SAF/LO. Det nya avtalet ger ett premiebestämt system och har inga bestämmelser om att samordning skall ske med andra pensioner. Det innebär att det ursprungliga motivet för att använda vinstdelning i stället för extra X-pension har bortfallit. - De lokala avtal, som fyller ut ramavtalet, löper ut vid kommande årsskifte. Bolaget och de fackliga organisationerna har därför kommit överens om att det gamla systemet för 60-årsfonden fr.o.m. 1 januari 2000 skall ersättas med ett nytt. Detta bör av administrativa och pedagogiska skäl vara ett premiebaserat pensionsförsäkringssystem. Avsikten är dock inte att i materiellt hänseende ändra villkoren i stort. Dock kommer naturligtvis vinstdelningsmomentet att tas bort, så att pensionen blir helt oberoende av X-koncernens resultat. - Som försäkringsgivare avser man använda X-resultats Försäkringsförening. Denna förening är en s.k. understödsförening och står under Finansinspektionens tillsyn. Det kan tilläggas att styrelsen för stiftelsen bildat ett arbetsutskott. Detta består av samma personer som styrelsen för försäkringsföreningen. För närvarande försäkrar föreningen dels frivilliga, privata pensionsförsäkringar som anställda tecknar och dels tjänstepension inom systemet för Avtalspension SAF/LO för sådana anställda som särskilt valt försäkringsföreningen. - Fr.o.m. den 1 januari 2000 avses följaktligen de månatliga avsättningarna att årsvis inbetalas till X-resultats Försäkringsförening i stället för Stiftelsen X-resultat. - I samband härmed övervägs att överföra den under åren 1995-1999 uppbyggda 60-årsfonden hos Stiftelsen X-resultat till X-resultats Försäkringsförening. Medlen, som totalt - inklusive avkastning - uppgår till storleksordningen 470 Mkr (inklusive prognos för 1999), skulle sammanföras med den tjänstepensionsförsäkring som avses införas fr.o.m. 2000. Med hänsyn till att pengarna skall förvaltas och administreras för ett stort antal personer under flera decennier är detta synnerligen angeläget. Att hantera två mycket lika system under lång tid är irrationellt från administrativ synpunkt, när det sakligt sett bara finns historiska skäl till att hålla dem åtskilda. - En skillnad mellan vinstandelar och pensionsförsäkring är vad som händer vid dödsfall. Vinstandelar ärvs enligt vanliga arvsregler. Kapitalet i en pensionsförsäkring går däremot förlorat för arvingarna vid dödsfall i den mån kapitalet inte utbetalas som efterlevandepension. Efterlevandepension kan emellertid i princip endast utbetalas till maka/make/barn (se punkt 1 nionde stycket av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370), KL). Anställda som saknar familj/barn kan därför inte ha efterlevandepension i sina pensionsavtal. Vid överföringen av den befintliga 60-årsfonden kan det därför bli nödvändigt att undanta enstaka andelar i fonden som hör till "ungkarlar". I stället avses dessa få möjlighet att överföra sina andelar till ett individuellt pensionssparande. Jfr lag (1993:931) om individuellt pensionssparande. Eftersom det även i andra fall kan förutses uppkomma situationer där arvsrätten kan ha betydelse, är avsikten att alla anställda skall få möjlighet att välja mellan överföring av medlen till försäkringsföreningen och IPS. - Det skall här betonas att de anställda inte kommer att kunna lyfta pengarna i samband med överföringen. De kommer endast att - innan medlen blir tillgängliga för lyftning - få möjlighet att välja om medlen fortsättningsvis skall förvaltas hos försäkringsföreningen eller på ett konto för individuellt pensionssparande. - U.J. är anställd inom bolaget och har andelar i den s.k. 60-årsfonden önskar svar på följade frågeställning:Fråga 1.Uppkommer vid överföring av 60-årsfonden från Stiftelsen X-resultat till X-resultats Försäkringsförening eller vid överföring av andelar från Stiftelsen X-resultat till individuellt pensionssparande någon inkomstbeskattning av sökanden? - Om svaret på fråga 1 innebär att överfört belopp skall beskattas hos sökanden, önskas svar på följande frågor - Fråga 2. Kommer utfallande pension från IPS respektive försäkringsföreningen att bli skattefri? - Fråga 3. Om alternativet att välja IPS slopas och de anställda i stället ges möjlighet att aktivt välja att låta medlen stå kvar i vinstandelsstiftelsen i stället för att föras över till försäkringsföreningen, kommer då överfört, alternativt kvarstående belopp, att beskattas hos sökanden vid tidpunkten för överföring av huvuddelen av 60-årsfonden till försäkringsföreningen? - Om svaret på denna tredje fråga blir nej, så skulle ett sådant förfarande som ligger i frågan visserligen förorsaka mycket administrativt merarbete under många år men ha den fördelen att de anställda inte beskattas förrän de genom faktisk utbetalning fatt skatteförmåga. - Skatterättsnämnden (2000-11-30, Kindlund, Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Om sökanden väljer en överföring av sin andel i Stiftelsen X-resultats medel till en tjänstepensionsförsäkring genom X-resultats Försäkringsförening föranleder detta ingen omedelbar inkomstbeskattning av sökanden. - Om sökanden i stället väljer en överföring till ett pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall sökanden ta upp det överförda beloppet till beskattning. - Om sökanden inte utnyttjar valmöjligheten utan låter sin andel av medlen i stiftelsen stå kvar föranleder detta ingen inkomstbeskattning. - Motivering. Ärendet gäller om sökanden kommer att beskattas med anledning av en överföring av sökandens andel av medlen från vinstandelsstiftelsen Stiftelsen X-resultat, den s.k. 60-årsfonden, till X-resultats Försäkringsförening eller till ett individuellt pensionssparkonto (IPS-sparande). - Bestämmelser om beskattningstidpunkt i inkomstslaget tjänst finns i 41 § KL, och punkt 4 av anvisningarna till paragrafen. Enligt anvisningarna skall inkomst som inte avser naturaförmån beskattas när inkomsten uppburits eller blivit tillgänglig för lyftning. - Enbart den omständigheten att sökanden bereds en möjlighet att välja att antingen stå kvar med medlen i stiftelsen eller välja en försäkringslösning kan inte anses som ett förfogande över medlen och utlöser därför ingen inkomstbeskattning. - Överföringen till X-resultats Försäkringsförening. Enligt nämndens mening bör överföringen för sökandens del ses som om han avstår från sin andel av medlen i stiftelsen mot att motsvarande medel tillgodoräknas honom som en del av en tjänstepensionsförsäkring i X-resultats Försäkringsförening. - Sökanden kan inte vid försäkringsalternativet anses ha förfogat över medlen på ett sådant sätt att det medför en beskattning av honom som inkomst av tjänst. - Överföringen till IPS-sparande. Såvitt avser IPS-sparandet utgör det ett alternativ till ett privat pensionssparande i pensionsförsäkring och är jämförbart med detta. En insättning på ett IPS-konto skall därför ses som om sökanden först erhållit medlen från stiftelsen för att sedan själv sätta in dem på kontot. Vid sådant förhållande inträder skattskyldigheten för sökanden i samband med överföringen. - Från och med 2002 års taxering skall inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpas i stället för KL, vilket dock inte påverkar förhandsbeskedet. - Avvisning. Svaret såvitt avser fråga 2 framgår med sådan tydlighet av bestämmelserna i 32 § KL att det inte kan vara av vikt för sökanden att frågan besvaras. Ansökningen avvisas i den delen och även i övrigt i den mån den inte besvarats. - Riksskatteverket (RSV) överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked till den del det avsåg beskattningskonsekvenserna för sökanden vid uttag av medel från vinstandelsstiftelsen för att tillföras försäkring i försäkringsföreningen och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, förklarade att U.J:s disposition av sin andel i vinstandelsstiftelsen vid överföringstidpunkten utlöser för honom skattepliktig intäkt av tjänst. - U.J. bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2001-12-14, Lindstam, Hulgaard, Wennerström, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt punkt 4 av anvisningarna till 41 § KL gäller som allmän regel att inkomst av tjänst skall beskattas då den från den skattskyldiges synpunkt är att anse som verkligen förvärvad och känd till sitt belopp. I lagrummet anges vidare att detta framför allt är förhållandet när inkomsten uppburits eller blivit tillgänglig för lyftning eller, såsom i fråga om bostadsförmån och andra natura-förmåner, då den på annat sätt kommit den skattskyldige till godo. I den motsvarande bestämmelsen i 10 kap. 8 § IL anges att inkomsten skall beskattas när den kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. - I ansökan om förhandsbesked anges att medel skall överföras från vinstandelsstiftelsen till försäkringsföreningen. Vad som anförts ger emellertid inte någon entydig bild av hur detta skall gå till. Den tilltänkta överföringen synes kunna ske enligt olika alternativ. Skatterättsnämnden har, som belyses av dess jämförelse med en överföring till individuellt pensionssparande, på grundval av där lämnade uppgifter uppenbarligen utgått från att överföringen skall ske på så sätt att sökanden avstår från sin rätt till vinstmedlen och i gengäld får utfäst pension av arbetsgivaren som tecknar en tjänstepensionsförsäkring. Alternativet synes även förutsätta att sökandens avstående sker till förmån för arbetsgivaren så att denne kompenseras för kostnaden för pensionsförsäkringen. - RSV har hos Regeringsrätten ifrågasatt om detta alternativ är genomförbart med hänsyn till vad som gäller för vinstandelsstiftelsen. Vad sökanden anfört i anledning härav har inte medfört att den frågan eller det tilltänkta förfarandet i övrigt har klarlagts. - När oklarhet råder i fråga om omständigheter av betydelse för den skattemässiga bedömningen bör förhandsbesked normalt inte lämnas. I förevarande mål föreligger dock inte hinder att pröva en överföring enligt det förfarande som Skatterättsnämnden lagt till grund för sin bedömning. Regeringsrätten förutsätter därvid också att det förfarandet är genomförbart utan hinder av vinstandelsstiftelsens stadgar. Med dessa utgångspunkter gör Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Av ovan anförda skäl skall Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställas i överklagad del. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. (fd II 2001-11-28, Johansson)

*REGI

*INST