RÅ 2001 not 179

Beslut av regeringen att inte vidta någon åtgärd med anledning av en begäran om upphävande av ett beslut av regeringen ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning

Not 179. Ansökan av T.H. om rättsprövning av regeringens beslut i avgjort ärende om bygglov. - Regeringen meddelade den 7 december 2000 beslut med anledning av överklagande i fråga om bygglov för en telekommunikationsanläggning bestående av en ca 38 m hög mast och en teknikbyggnad på Lindeberga 1:6 i Kalmar kommun. Beslutet innebar att överklagandet avslogs. - S.H. inkom därefter med en skrivelse där han på uppdrag av dem som överklagat krävde att regeringen omgående upphävde beslutet då regeringen försummat att ange konkreta skäl för ställningstagandet i enlighet med stadgandena i 2 kap. plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Han anförde bl.a. att de inledande bestämmelserna i 1 kap. 1 § PBL syftar till samma målsättning som 1 kap. 2 § regeringsformen med ett mycket betydelsefullt tillägg "hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer". Dessa bestämmelser måste finnas i beslutsfattarnas medvetande då skälen till beslut konkretiseras. -Regeringen (Miljödepartementet, 2001-01-18) beslöt att inte vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen. - T.H. ansökte om rättsprövning och gjorde gällande att regeringens beslut stred mot bestämmelsen i 4 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) att frågor från enskilda skall besvaras så fort som möjligt. Han anförde bl.a. att regeringen borde ha besvarat hans fråga om den ansåg att den planerade åtgärden uppfyllde förutsättningarna i 2 kap. plan- och bygglagen (1987:10) eller ej. - Regeringsrätten (2001-12-14, Lindstam, Hulgaard, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan rättsprövning gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot en enskild. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av T.H:s skrivelse i ett tidigare av regeringen avgjort ärende kan inte anses innebära någon myndighetsutövning. Hans ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2001-11-28, Bäckström)

*REGI

*INST