RÅ 2001 not 189

Beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse (intresseavvägning, bristfällig miljökonsekvensbeskrivning m.m., avslag)

Not 189. Ansökan av Handelssocieteten i Gefle och Eckhoffs enkehus Stiftelse om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Gävle kommun (1999-05-31) antog detaljplan för fastigheten Villastaden 15:12 m.fl. (Kv. Syrenen). Syftet med planen uppgavs vara att bevara värdefulla byggnader och miljön på fastigheten och samtidigt göra det möjligt att komplettera bostadsbebyggelsen med ca 30 lägenheter för studerande. - Beslutet överklagades av bl.a. Handelssocieteten i Gefle och Eckhoffs Enkehus Stiftelse. - De argument klagandena anförde kunde i huvudsak sammanfattas enligt följande. - Detaljplanen strider mot ett år 1987 framtaget och av kommunfullmäktige antaget kulturminnesvårdsprogram där det bl.a. anges att miljön skall bibehållas och att någon förtätning av bebyggelsen inte skall ske. Den planerade bebyggelsen kommer att försämra boendemiljön även genom att en del av grönområden tas i anspråk. Den redan idag besvärliga parkeringssituationen kommer att ytterligare försämras. Det finns också bättre alternativa placeringar av studentbostäder och det råder överhuvudtaget ingen brist på lägenheter Gävle. Det framgår inte av planen hur byggnaderna kommer att utformas. Planen antogs också med minsta möjliga majoritet i fullmäktige (7-6). - Handelssocieteten ifrågasätter även lämpligheten av att länsstyrelsen prövar överklagandet eftersom länsstyrelsen tidigare genom samrådsyttrande till kommunen "...aktivt deltagit i framtagande av förslaget till detaljplan…". - Länsstyrelsen i Göteborgs län (1999-12-14) ändrade inte det överklagade beslutet och anförde som motivering för sitt beslut bl.a. följande. Länsstyrelsen har i samrådsyttrande den 16 april 1998 uttalat att planen överensstämmer med översiktsplanen och tillgodoser de krav som finns på att bevara kulturmiljön. Länsstyrelsen ser här inte anledning att ändra sitt ställningstagande. - De nya byggnaderna kommer att placeras på område som idag används som park/grönområde och fyller ut området mellan fastigheten Villastaden 1:7 och fastigheterna Villastaden 28:24-28:30 efter Runebergsvägen. Även om detta kommer att innebära en förtätning av bebyggelsen bör, mot bakgrund av att husen läggs med gavlarna mot dessa fastigheter, området forfarande kunna komma att uppfattas som förhållandevis öppet med fria ytor. Mot bakgrund även av att andra grönområden finns att tillgå i nära anslutning till planområdet anser länsstyrelsen att ianspråktagandet av området för aktuella byggnader kan accepteras. - Enligt planbeskrivningen beräknas de 30 planerade studentbostäderna genom närheten till högskolan inte skapa någon nämnvärd trafikökning. Parkeringsbehovet, skall tillgodoses inom tomten med bilplatser på tre mindre parkeringsområden med korta gångavstånd. För studentbostäderna förslås en p-plats på tio lägenheter. - I 3 kap. 15 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, behandlas skyldigheten att anordna lämpligt utrymme för parkering. Med lämpligt utrymme avses att utrymmet skall vara lämpligt beläget och tillräckligt stort. Krav kan således ställas på att parkering i skälig utsträckning anordnas på eller i nära anslutning till tomt. Den bedömning av studentlägenheternas behov av parkeringsutrymmen som gjorts i planen är enligt länsstyrelsen mening en underskattning. Det är därför sannolikt att parkering av fordon kommer att ske efter gatorna i området i stället för på anvisade parkeringsutrymmen med olägenhet för kringboende som följd. Även om parkeringsfrågan inte kan anses tillfredställande löst i planen anser länsstyrelsen att de olägenheter som kan bli följden av detta kan lösas i ett senare skede och bör inte nu utgöra hinder för att anta planen. - Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att vad klagandena anfört inte ger anledning att ändra det överklagade beslutet. - Handelssocieteten i Gefle och Eckhoffs Enkehus Stiftelse m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - Handelssocieteten och stiftelsen vidhöll vad som tidigare framförts och anförde bl.a. följande. Detaljplanen strider mot PBL vad gäller viktiga intressen. Detaljplanen kommer att medföra trafikproblem för studentbostäderna eftersom erforderliga parkeringsplatser inte kommer att kunna tillhandahållas. - Ovärderliga grönytor förstörs vilket får negativa konsekvenser för dem som bor i området. Planen strider mot ett år 1987 av kommunfullmäktige antaget kulturminnesvårdsprogram. Den gamla Villastaden är enligt deras mening av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljöfrågan har inte behandlats på fullt allvar i planprocessen. Yttrande bör inhämtas från Boverket. Planen strider mot en klar och övervägande folkopinion i villastaden som inte vill ha till stånd någon förtätning av området. Beslutet togs i kommunfullmäktige med minsta möjliga majoritet. Vidare anförde de att miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet inte hade upprättats på det sätt som länsstyrelsen uttalat varför kommunfullmäktige hade antagit planen på ett bristfälligt underlag. De framförde också kritik mot länsstyrelsens handläggning och ansåg att jäv förelegat för länsstyrelsen att handlägga deras överklaganden. - Regeringen (Miljödepartementet, 2000-10-19) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut följande. Regeringen finner att ärendet kan tas upp till slutlig prövning utan ytterligare utredning. - Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. Regeringen finner inte heller att vad de klagande framfört om ärendets handläggning i länsstyrelsen utgör skäl för att upphäva länsstyrelsens beslut. - Vid ärendets prövning i sak finner regeringen att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för de boende i området att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de klagande framfört om kulturmiljön, om miljökonsekvensbeskrivningen och om parkeringsfrågan eller deras invändningar i övrigt utgör inte heller skäl att upphäva planbeslutet. Överklagandena bör därför avslås. - Handelssocieteten och stiftelsen ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. De anförde bl.a. följande. Detaljplanen strider mot PBL. Syftet med den nya detaljplanen uppges vara dels att bevara den fina kulturmiljön i området, dels att få fram en nybebyggelse i detta område för studentbostäder. Det går knappast att förena dessa båda motstridiga intressen, eftersom en nybebyggelse innebär en sådan förtätning att just kulturmiljön skadas. Ärendet saknar en riktig miljökonsekvensbeskrivning och kommunfullmäktige har därför antagit en plan på ett bristfälligt underlag. Enligt 5 kap. 18 § PBL skall t.ex. en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen medger en användning av mark eller byggnader som innebär en betydande påverkan på miljön. En utredning av nollalternativet kunde ha gett svaret att det finns studentbostäder på annat håll och att man kan bygga nya sådana på platser där man inte behöver förstöra grönytor och skapa trafikproblem. Det är uppenbart att detaljplanen kommer att medföra trafikproblem med anledning av studentbostäderna, eftersom erforderliga parkeringsplatser inte kommer att kunna tillhandahållas. Planen strider även mot ett år 1987 av kommunfullmäktige antaget kulturminnesvårdsprogram där det bl.a. anges att miljön skall bibehållas och att någon förtätning av bebyggelse inte skall ske. Planbeslutet strider vidare mot en klar och övervägande folkopinion i Villastaden som inte vill ha till stånd någon förtätning av området. Enligt 1 kap. 5 § PBL skall vid prövning av frågor enligt lagen både allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet. - Regeringsrätten höll den 28 november 2001 muntlig förhandling i målet. Vid denna var även företrädare för Gävle kommun närvarande. - Regeringsrätten (2001-12-18, Nilsson, Schäder, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i planärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Handlingarna i målet ger vidare inte stöd för att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2001-11-28, Amgren)

*REGI

*INST