RÅ 2001 not 24

Uttagsbeskattning ansågs inte skola ske vid överlåtelse till underpris från ett dotterbolag till moderbolaget av dotterbolagets andelar i ett utländskt bolag eftersom andelarna ansågs utgöra en verksamhetsgren (förhandsbesked)

Not 24. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anfördes bl.a. följande. X AB ägs av Y AB. X AB äger i sin tur 20,38 procent av andelarna i det finska bolaget Z AB. X AB skall enligt ansökan om förhandsbesked överlåta sina andelar i Z AB till Y AB. Överlåtelsen skall ske till underpris. X AB och Y AB kommer därefter att beröras av ytterligare omstruktureringar. - X AB begärde svar på följande frågor. 1) Är X AB:s innehav om 20,38 procent i det finska företaget Z AB att anse som ett led i rörelsen och därmed att anse som verksamhetsgren i den mening som avses i 12 § första stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris? - Om svaret är nekande på fråga 1 önskas svar på följande fråga: 2) Är i fråga 1 nämnda innehav att anse som näringsbetingat i den mening som avses i 12 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris? -Skatterättsnämnden (2000-06-20, Ersson, Brydolf, Johansson, Ståhl, Svensson, Tollerz, Virin): Överlåtelsen av aktierna i Z AB föranleder ingen uttagsbeskattning av X AB. - Motivering - En av förutsättningarna för att uttagsbeskattning inte skall ske när koncernbidragsrätt saknas mellan överlåtare och förvärvare är att fråga är om en överlåtelse av en hel verksamhet eller verksamhetsgren (jfr 20 § första stycket och 12 § lagen /1998:1600/ om beskattningen vid överlåtelser till underpris, UPL). Nämnden anser att innehavet av aktierna i Z AB utgör en verksamhetsgren enligt nämnda bestämmelser. En annan tolkning skulle för övrigt kunna strida mot principen om indirekt effekt inom gemenskapsrätten. Med hänsyn härtill och då övriga förutsättningar enligt UPL förutsätts vara uppfyllda skall överlåtelsen inte föranleda uttagsbeskattning. - Från och med 2002 års taxering skall inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpas i stället för UPL, vilket dock inte påverkar förhandsbeskedet (jfr 23 kap. IL, se särskilt 23 kap. 7 § IL). - Hos Regeringsrätten yrkade Riksskatteverket att Regeringsrätten skulle förklara att uttagsbeskattning av X AB skall ske såvitt avser taxeringsåret 2001. - X AB bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2001-02-12, Baekkevold, Sandström, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet är om innehavet av andelar i Z AB utgör en verksamhetsgren enligt 12 § lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris (UPL) så att undantag från uttagsbeskattning gäller enligt 20 § första stycket UPL. - Enligt 12 § första stycket UPL avses med verksamhetsgren sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse (första meningen). Med rörelse avses annan verksamhet än innehav av kontanta medel eller värdepapper (andra meningen). Innehav av kontanta medel eller värdepapper hänförs dock till en rörelse om medlen eller värdepappren innehas som ett led i rörelsen (tredje meningen). Enligt paragrafens andra stycke - som fick sin slutliga lydelse vid behandlingen i skatteutskottet (bet. 1998/99:SkU5) - anses innehav av andelar i ett företag som en verksamhet eller en verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet under samma beskattningsår äger näringsbetingade andelar i företaget. - Enligt första stycket första meningen avses således med verksamhetsgren en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Ordalagen talar för att värdepapper inte i sig kan utgöra en verksamhetsgren enligt första stycket. Stöd för denna tolkning kan hämtas från ett propositionsuttalande som gjordes i det lagstiftningsärende varigenom bestämmelserna infördes (prop. 1998/99:15 s. 287, uttalandet avsåg likalydande bestämmelser i 8 § andra stycket lagen, 1998:1603, om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser). Av förarbetena till bestämmelserna i 12 § första stycket UPL kan inte utläsas att avsikten varit att dessa skulle ges en annan innebörd än den nu angivna (se a. prop. s. 138 f. och bet. 1998/99:SkU5 s. 20; jfr prop. 1999/2000:2 s. 44 f.). - Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att en verksamhetsgren enligt 12 § första stycket UPL inte kan utgöras av enbart värdepapper. - Frågan är då om de ifrågavarande andelarna i Z AB kan anses utgöra en verksamhetsgren enligt 12 § andra stycket UPL. Detta förutsätter bl.a. att förvärvaren (Y AB) efter förvärvet äger näringsbetingade andelar i företaget (Z AB). - Vad som avses med näringsbetingade andelar anges inte direkt i UPL. Enligt 3 § UPL skall dock begrepp som används i lagen, om inte annat anges, ha samma innebörd som i kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL). En definition av näringsbetingad aktie eller andel finns i 7 § 8 mom. tredje stycket SIL. Med näringsbetingad andel avses där en andel som inte utgör omsättningstillgång i företagets verksamhet under förutsättning - såvitt nu är av intresse - att det görs sannolikt att innehavet av andelen betingas av verksamhet som bedrivs av företaget eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. - Riksskatteverket har ansett att lagrummet inte är tillämpligt eftersom begreppet näringsbetingade andelar enligt verkets mening inte omfattar andelar i utländska bolag. - Av lagtexten kan inte utläsas att med näringsbetingade andelar avses endast andelar i svenska företag. Definitionen av sådana andelar ingår visserligen i en reglering som avser enbart svenska företag. Varken den omständigheten eller regleringen i övrigt ger emellertid enligt Regeringsrättens mening tillräckligt stöd för att låta begreppet näringsbetingad andel ha den begränsade innebörden att endast andelar i svenska företag omfattas. Regeringsrätten finner således att även andelar i utländska bolag bör kunna anses som näringsbetingade andelar vid tillämpning av 12 § andra stycket UPL. Av utredningen framgår inte annat än att förutsättningarna i övrigt är uppfyllda för att Y AB:s andelar i Z AB skall anses som näringsbetingade. - Regeringsrätten kommer på grund av det anförda fram till att innehavet av andelarna i X AB utgör en verksamhetsgren enligt 12 § andra stycket UPL. Skatterättsnämndens förhandsbesked bör därför fastställas i den del som överklagats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del som överklagats. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd I 2000-11-01, Jonsson)

*REGI

*INST