RÅ 2001 not 27

Eftertaxering med anledning av underlåtenhet att deklarera köp och försäljning av aktier (avslag)

Not 27. Ansökan av Curt N. om resning i mål om eftertaxering med anledning av att Curt N. underlåtit att deklarera köp och försäljning av aktier. - Skattemyndigheten i Kopparbergs län meddelade den 20 december 1995 beslut om eftertaxering med anledning av att Curt N. underlåtit att deklarera köp och försäljningar av aktier. Genom beslutet påfördes Curt N. skatt enligt lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, skattetillägg, ränta och förseningsavgifter. Sedan Curt N. överklagat skattemyndighetens beslut avslog Länsrätten i Kopparbergs län överklagandet i dom den 12 september 1996. I domen angavs att skattemyndigheten undanröjt beslutet att påföra skattetillägg. Curt N. överklagade domen. Kammarrätten i Sundsvall undanröjde genom dom den 13 januari 1998 skattemyndighetens beslut att påföra Curt N. förseningsavgifter. Kammarrätten avslog överklagandet i övrigt. Sedan Curt N. fullföljt sin talan beslutade Regeringsrätten den 26 juni 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Curt N. hemställde att ärendet skulle omprövas och att eftertaxeringen skulle undanröjas. Han ansåg att skäl för resning förelåg. Till stöd för sin talan ingav han ett intyg från legitimerade psykoterapeuten Martin Wettmark och anförde bl.a. följande. Han har betalat skatten trots att inte en krona tjänats in för att möta den aktuella eftertaxeringen. Han var närmast att betrakta som en bulvan/mellanhand i de aktuella affärerna. Lagen ifråga var dessutom i kraft endast under en kortare tid och var inte allmänt känd. Han har inte efterfrågat ett "tillrättalagt" läkarintyg, som skattemyndigheten försökt antyda. Bevisligen har han varit allvarligt sjuk vilket framgår av de ingivna intygen som baseras på journalanteckningar som förts vid behandlingarna. Detta har medfört att han inte under några omständigheter varit förmögen att vid avgörande tillfällen tillvarata sina eller samhällets intressen. -Regeringsrätten (2001-02-13, Swartling, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar upp Curt N:s skrivelse som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad som tillkommit i resningsmålet är främst intyget från Martin Wettmark. Varken detta eller

det som Curt N. i övrigt åberopat till stöd för sin ansökan visar emellertid att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vid sådant förhållande skall resning inte beviljas. -Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2001-01-30, Bengtsson)

*REGI

*INST