Upphävd författning

Lag (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Ändring införd
SFS 1983:1053
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Till staten skall enligt denna lag betalas skatt på omsättning av

 1. aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, skuldebrev förenade med optionsrätt till köp av aktier, teckningsbevis, interimsbevis, emissionsbevis, inköpsrättsbevis, optionsbevis, terminskontrakt, som avser aktier, aktieindex eller konvertibla skuldebrev,
 2. köp- och säljoptioner som avser aktier, aktieindex eller konvertibla skuldebrev,
 3. svenska statens premieobligationer samt köp- och säljoptioner och terminskontrakt som avser sådana värdepapper,
 4. utländska värdepapper som kan jämställas med värdepapper som avses i a)--c).

[S2]Denna lag gäller även överlåtelse av sådana rättigheter eller skyldigheter som avses i första stycket och beträffande vilka registrering eller liknande förfarande tillämpas i stället för utfärdande eller överlämnande av skriftlig handling. Lag (1990:112).

2 § har upphävts genom lag (1990:112).

3 §  Med omsättning avses köp och byte.

[S2]Med köp avses enligt denna lag även förvärv genom tillskott av värdepapper som anges i 1 § första stycket a) vid bildande av aktiebolag, vid nyemission eller vid emission enligt 5 kap.aktiebolagslagen (1975:1385). Med köp avses vidare utställande och kvittning av köp- och säljoptioner samt ingående och kvittning av terminskontrakt. Lag (1988:781).

4 §  Ett köp skall anses innefatta ett säljled och ett köpled och ett byte dubbla sälj- och köpled.

[S2]För en omsättning skall skatt betalas såväl i säljledet som i köpledet.

[S3]När ett värdepappersinstitut med stöd av 4 kap. lagen (1991:981) om värdepappersrörelse för egen räkning omsätter värdepapper som avses i 1 § utgår inte skatt för dess led. Lag (1991:992).

Skattskyldighet

5 §  Skattskyldig är värdepappersinstitut som sluter avtal om omsättning av värdepapper som avses i 1 § eller medverkar till ett sådant avtal. Om den för vars räkning institutet medverkar inte är bosatt i Sverige skall skatt inte erläggas för hans led när omsättningen avser utländska värdepapper.

[S2]Vid omsättning där värdepappersinstitut inte medverkar är den skattskyldig som är bosatt i Sverige och som under ett halvt kalenderår omsätter värdepapper som avses i 1 § till ett värde av minst 500 000 kronor.

[S3]Vid bedömning av omsättningens storlek under ett kalenderhalvår skall vederlag eller del av sådant vederlag som avses i 12 § hänföras till det kalenderhalvår under vilket avslut skett. Lag (1991:992).

6 §  I fråga om var en person skall anses vara bosatt tillämpas för en fysisk person punkt 1 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) och för en juridisk person 1 § valutaförordningen (1959:264), i dess lydelse intill den 30 juni 1990. Lag (1990:754).

Skattesatser m.m.

8 §  I fall som avses i 1 § första stycket a) utgör skatten fem promille av överlåtelsesumman (vederlaget).

[S2]I fall som avses i 1 § första stycket b) utgör skatten en procent av vederlaget för optionen.

[S3]I fall som avses i 1 § första stycket c) utgör skatten 0,15 procent av vederlaget.

[S4]I fall som avses i 1 § första stycket d) tas skatten ut enligt de grunder som tillämpas för motsvarande svenska värdepapper. Lag (1990:599).

9 §  När omsättningen avser ett terminskontrakt skall som vederlag anses det avtalade priset på den egendom som terminskontraktet avser. Lag (1988:781).

10 §  I vederlaget inräknas inte courtage, därmed jämförlig ersättning eller skatt. I vederlaget inräknas däremot ersättning för upplupen ränta. Har vederlaget bestämts i utländskt myntslag räknas det om till svenska kronor enligt bankernas noterade säljkurs på avslutsdagen. Lag (1988:781).

[S2]Fondkommissionärers handel

11 § har upphävts genom lag (1990:112).

Skattskyldighetens inträde

12 §  Skattskyldighet inträder när avslut sker. Om vederlagets storlek då inte är känd, inträder skattskyldigheten vartefter storleken blir känd. Lag (1988:781).

Registreringsskyldighet

13 §  Skattskyldiga skall anmäla sig till beskattningsmyndigheten för registrering. Den som får tillstånd att driva värdepappersrörelse skall anmäla sig innan verksamheten påbörjas. Andra skattskyldiga skall anmäla sig när den omsättning som enligt 5 § andra och tredje styckena skall hänföras till ett halvt kalenderår har uppgått till 500 000 kronor. Lag (1991:992).

Redovisning av skatt m.m.

14 §  Den som är skattskyldig skall lämna deklaration för bestämda redovisningsperioder.

[S2]Redovisningsperioden är kalendermånad för värdepappersinstitut och halvt kalenderår för övriga skattskyldiga. Lag (1991:992).

15 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1988:781).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

Förarbeten
Prop. 1983/84:48
Ikraftträder
1984-01-01

Lag (1984:164) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 9, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:1024) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

Lag (1986:504) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:140
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:488) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

Lag (1988:781) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:156
  Omfattning
  ändr. 1-6, 8-10 §§; nya 7, 11-15 §§, rubr. närmast före 1, 5, 8, 11, 12, 13, 14 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1990:112) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 15 april 1990 och tillämpas på värdepappershandel där avslut sker efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:83
  Omfattning
  upph. 2, 11 §§; ändr. 1, 4, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1990-04-15

Lag (1990:599) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas på värdepappershandel där avslut sker efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:754) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1155) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 7 § tillämpas i sin nya lydelse fr. o. m. den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:37
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:992) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Äldre föreskrifter i 4 § gäller fortfarande för sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  3. Vad som i 5 och 14 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1466) om upphävande av lagen (1983:1053) om skatt på om- sättning av vissa värdepapper

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om omsättning av värdepapper för vilken skattskyldighet inträtt före den 1 december 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:34
  Omfattning
  upph.