RÅ 2001 not 33

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kammarrätts beslut att efter rättidsprövning avvisa kommunal nämnds överklagande av kammarrättens dom i mål om rätt att ta del av allmän handling undanröjdes och överklagandet avvisades på den grunden att nämnden inte hade rätt att överklaga domen

Not 33. Överklagande av Barn- och grundskolenämnden i Älmhults kommun av avvisningsbeslut. - Med hänvisning till 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen avslog Barn- och grundskolenämnden i Älmhults kommun den 11 september 2000 en begäran från enskild att få ta del av bl.a. en skrivelse från personal på en skola angående besparing 2001. Sedan beslutet överklagats uttalade Kammarrätten i Jönköping i dom den 7 november 2000 att den aktuella handlingen enligt 2 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) var allmän handling som på begäran skulle lämnas ut i den mån hinder inte förelåg enligt sekretesslagen och att det i första hand ankom på nämnden att pröva denna fråga. Kammarrätten upphävde det överklagade beslutet i överklagad del och visade målet åter till Barn- och grundskolenämnden för ny prövning. - Barn- och grundskolenämnden överklagade kammarrättens dom i en skrivelse som kom in till kammarrätten den 4 december 2000. - Kammarrätten beslöt i protokoll den 6 december 2000 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet. - Barn- och grundskolenämnden överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och hemställde att Regeringsrätten skulle bortse ifrån kammarrättens avvisning och betraktade överklagandet av kammarrättens dom som inkommet i tid. Till stöd för sitt yrkande anförde nämnden att den hade fått del av domen den 13 november 2000 och att överklagandet därför hade kommit in i rätt tid till kammarrätten. -Regeringsrätten (2001-02-22, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen kan den som begärt att få ta del av allmän handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att endast sökanden är behörig att föra talan mot beslut som där avses. Barn- och grundskolenämndens överklagande av kammarrättens dom den 7 november 2000 kan således inte prövas och nämndens överklagande skall därför avvisas på denna grund. Vid denna bedömning skall kammarrättens avvisningsbeslut som grundas på en rättidsbedömning upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av kammarrättens beslut i protokoll den 6 december 2000 avvisar Regeringsrätten Barn- och grundskolenämndens överklagande av kammarrättens dom den 7 november 2000 i mål nr 3224-2000. - (fd I 2001-02-13, Bolin)

*REGI

*INST