RÅ 2001 not 45

Beslut att anta detaljplan för torg (rättsprövning, avslag)

Not 45. Ansökan av Håkanssons Maskinaffär AB om rättsprövning av detaljplan. - Byggnadsnämnden i Växjö kommun beslutade den 23 februari 2000 att anta detaljplan för Oxtorget i Växjö. Syftet med planen var att utveckla Oxtorget till en attraktiv plats; ett riktigt torg och en mötesplats. - Sedan beslutet överklagats av Håkanssons Maskinaffär AB beslöt Länsstyrelsen i Kronobergs län den 10 april 2000 att avslå överklagandet. - Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut hos regeringen och vidhöll därvid de invändningar mot detaljplan som tidigare framförts. - Bolaget framhöll särskilt att genomförandet av detaljplanen kommer att påverka bolaget negativt, att den planerade nybyggnationen kommer att skymma utsikten från bolagets fastighet samt att ett genomförande av planen kommer att medföra en betydande påverkan på miljön och trafiksäkerheten. Bolaget anförde vidare att planen inte angav hur befintliga fastigheter på Sandgärdsgatan skulle komma tillrätta med ökat inomhusbuller och att någon utredning som visade att acceptabla värden såvitt gäller buller och avgasnivåer skulle komma att klaras vid deras fastighet inte fanns. Enligt bolaget borde en miljökonsekvensutredning ha föregått beslutet att anta planen. Innan en sådan utredning var slutförd saknades underlag för att bedöma planens påverkan på trafiksäkerheten och miljön. -Regeringen (Miljödepartementet, 2000-06-08) avslog överklagandet med följande motivering: Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för Håkanssons Maskinaffär AB att planen av det skälet inte kan godtas. Vad bolaget anfört utgör inte heller i övrigt skäl för regeringen att med anledning av bolagets överklagande upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - Bolaget ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. Bolaget anförde bl.a. följande. Antagandet av detaljplanen strider mot 1 kap. 5 § samt 5 kap. 2 § första stycket och 18 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Det har inte tagits skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden, som inverkar på planens genomförande. Planen inkräktar avsevärt på bolagets enskilda rätt. En rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen har inte gjorts. Mot bakgrund av att korsningen Liedbergsgatan/Sandgärdsgatan i översiktsplanen har utpekats som ett problemområde när det gäller trafiksäkerhet, luftföroreningar och buller måste det antas att detaljplanen kan komma få betydande påverkan på miljön. Kravet på miljökonsekvensutredning är därmed inte uppfyllt. - Regeringsrätten (2001-04-03, Lindstam, Rundqvist, Nilsson, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 5 kap. 18 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Det som framkommit i målet ger enligt Regeringsrättens mening inte vid handen att bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning kan undvaras strider mot ovannämnda lagrum. - Enligt 1 kap. 5 § PBL skall vid prövning av frågor enligt lagen både enskilda och allmänna intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet. Vidare skall enligt 5 kap. 2 § första stycket PBL vid utformning av detaljplan skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. De nu nämnda bestämmelserna är allmänt hållna och ger de tillämpande myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. Regeringsrätten finner att bolaget inte visat att regeringen vid beslutsfattandet felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. - Av anförda skäl kan regeringens beslut inte anses strida mot någon rättsregel på de sätt sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i övrigt att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2001-03-07, I. Larsson)

*REGI

*INST