RÅ 2001 not 47

Fråga om förvar ansågs ha förfallit sedan utlänningsnämnden beslutat att utlänningen omgående skulle tas ur förvar / Fråga om förvar av utlänning ansågs ha förfallit sedan utlänningsnämnden beslutat att utlänningen omgående skulle tas ur förvar

Verket

Not 47. Överklagande av M.H. ang. beslut om förvar. - Migrationsverket beslutade den 11 december 2000 att avslå M.H:s ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Verket beslutade samtidigt att M.H. skulle avvisas och hållas i förvar enligt 6 kap. 2 § första stycket tredje punkten samt andra stycket utlänningslagen (1989:529). - M.H. överklagade beslutet om förvar hos Länsrätten i Stockholms län som genom dom den 19 december 2000 lämnade överklagandet utan bifall. Sedan M.H. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Stockholm i protokoll den 28 december 2000 att inte meddela prövningstillstånd. - Sedan kammarrätten meddelat sitt beslut beslöt Utlänningsnämnden, dit M.H. hade överklagat beslutet om avvisning, den 10 januari 2001 att han omgående skulle tas ur förvar. - I Regeringsrätten fullföljde M.H. sin talan och åberopade bl.a. att det trots att han nu inte längre hölls kvar i förvar var av vikt för ledning av rättstillämpningen att Regeringsrätten prövade om förutsättningar förelegat för underinstansernas beslut om förvar. -Regeringsrätten (2001-04-06, Baekkevold, Schäder, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Genom Utlänningsnämndens beslut att M.H. skall tas ur förvar har hans talan i Regeringsrättens mål förfallit. - Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning skall betalas till jur. kand. Magnus Ljungstedt som offentligt biträde med 3 363 kr för arbete. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. (fd II 2001-03-21, Perttu)

*REGI

*INST