RÅ 2001 not 50

Ansökan av C.K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Örebro läns allmänna försäkringskassa beslutade den 13 mars 1985 att inte bevilja C.K. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) för den inkomstförlust han åsamkats på grund av sina lungbesvär. Sedan C.K. begärt omprövning beslutade försäkringskassan enligt omprövningsbeslut den 10 oktober 1985 att inte ändra det tidigare beslutet. C.K. överklagade omprövningsbeslutet till Försäkringsrätten för Mellansverige som genom dom den 19 april 1988 avslog överklagandet. Försäkringsöverdomstolen beslutade den 17 juli 1990 att inte meddela prövningstillstånd till följd varav försäkringsrättens dom stod fast (mål nr 842/88:14)

Not 50. Ansökan av C.K. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Örebro läns allmänna försäkringskassa beslutade den 13 mars 1985 att inte bevilja C.K. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) för den inkomstförlust han åsamkats på grund av sina lungbesvär. Sedan C.K. begärt omprövning beslutade försäkringskassan enligt omprövningsbeslut den 10 oktober 1985 att inte ändra det tidigare beslutet. C.K. överklagade omprövningsbeslutet till Försäkringsrätten för Mellansverige som genom dom den 19 april 1988 avslog överklagandet. Försäkringsöverdomstolen beslutade den 17 juli 1990 att inte meddela prövningstillstånd till följd varav försäkringsrättens dom stod fast (mål nr 842/88:14). - C.K. ansökte om resning och yrkade att han skulle beviljas ersättning enligt LAF för tid efter samordningstidens utgång med anledning av de lungbesvär som föranledde sjukskrivning fr.o.m. den 1 september 1983. Alternativt yrkade han att Regeringsrätten visade målet åter till försäkringskassan för ny behandling. C.K. åberopade två läkarutlåtanden, ett den 30 maj 1998 av professor Bo G. Simonsson och ett den 19 augusti 1997 av med. dr Jörgen Engström. - I utlåtandena gjordes uttalanden av bl.a. följande innebörd. Riskerna med att utsättas för isocyanater har under den tid som har förflutit sedan den ursprungliga arbetsskadeprövningen visat sig vara mycket större än man tidigare trodde. C.K:s lungkapacitet minskade under perioden 1981-1984 betydligt snabbare än vad som är normalt för rökare. Det var också under denna period som Christian K., enligt vad som numera har framkommit om hans arbetsmiljö, med stor sannolikhet var exponerad för isocyanatångor vid behandling av kretskort. I vilken utsträckning detta hade skett kartlades emellertid inte ordentligt inför tidigare beslut. - Riksförsäkringsverket ansåg i infordrat yttrande att Regeringsrätten borde bevilja resning med hänsyn till vad som framförts i de ingivna läkarutlåtandena. -Regeringsrätten (2001-04-09, Baekkevold, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till i målet numera åberopade omständigheter finns det synnerliga skäl att pröva frågan om ersättning enligt LAF på nytt. Denna prövning bör ankomma på försäkringskassan. - Regeringsrättens avgörande. Med beviljande av resning undanröjer Regeringsrätten försäkringskassans beslut och försäkringsrättens dom samt överlämnar handlingarna i målet till Örebro läns allmänna försäkringskassa för ny behandling. (fd II 2001-03-13, Green)

*REGI

*INST