RÅ 2001 not 60

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett ärende som avgjorts genom beslut av Presstödsnämnden

Not 60. Ansökan av Uddevalla-Posten AB om resning i ärende om tillfälligt presstöd. - Presstödsnämnden avgjorde genom beslut den 10 november 1999 och den 20 december 2000 ett ärende om tillfälligt presstöd 1998 till Uddevalla-Posten. - Bolaget ansökte om resning i ärendet. -Regeringsrätten (2001-05-07, Ragnemalm, Hulgaard, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap.11 §regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning av Högsta domstolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvaltningsdomstol. Enligt 5 kap. 4 § presstödsförordningen (1990:524) får Presstödsnämndens beslut inte överklagas. Fråga är således om ett ärende för vilket förvaltningsmyndighet är högsta instans. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning som enligt 11 kap.11 §regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Med hänsyn härtill är Regeringsrätten inte behörig att ta upp ansökningen till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm. (fd I 2001-04-24, Perttu)

*REGI

*INST