RÅ 2001 not 64

Ansökan av Å.K. om resning i mål om beredande av vård enligt LVU

Not 64. Ansökan av Å.K. om resning i mål om beredande av vård enligt LVU. - Länsrätten i Malmöhus län beslutade i dom den 27 mars 1991 att Å.K:s dotter S., född 1990, skulle beredas vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Som skäl för sitt beslut anförde länsrätten att S., under den tid hon varit i Å.K:s och sin fars vård, sannolikt misshandlats eller på annat sätt utsatts för fysiskt våld, att hon haft skador av synnerligen allvarlig art och att förhållandena i hemmet därmed utgjorde en påtaglig risk för hennes hälsa och utveckling. Sabinas föräldrar överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg, som avslog överklagandet genom dom den 8 april 1993. Sedan talan fullföljts beslutade Regeringsrätten den 10 mars 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Å.K. ansökte om resning i målet. Som grund för ansökningen anförde hon bl.a. följande. Dr Colin Paterson, som i yttranden i länsrätten och kammarrätten hävdat att S:s skador i form av benfrakturer sannolikt berott på en dittills okänd variant av benskörhetssjukdom, har nu genom ytterligare forskning kunnat belägga att en sådan sjukdom vid namn "Temporary brittle bone disease" existerar. Å.K. hänvisade till en artikel av dr Paterson, publicerad i New Law Journal Vol 147 (1997), och till en uppföljningsstudie av dr Paterson m.fl., presenterad 1999 vid en internationell konferens i Montreal om benskörhetssjukdomen osteogenesis imperfecta. Om kammarrätten vid tidpunkten för sin dom hade känt till dr Patersons nu angivna arbeten, hade rätten med största sannolikhet upphävt tvångsomhändertagandet av S. -Regeringsrätten (2001-05-10, Ragnemalm, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Å.K. nu anfört och åberopat i Regeringsrätten utgör inte sådana skäl. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2001-04-05, Noring)

*REGI

*INST