RÅ 2001 not 66

Mervärdesskatt (anslutningsresor med buss från orter i Sverige till svensk avresehamn för kryssningar till utlandet tillhandahölls av kryssningsarrangören och ansågs utgöra sådana i Sverige omsatta resetjänster som avses i 9 b kap. 1 § mervärdesskattelagen) / Anslutningsresor med buss från orter i Sverige till svensk avresehamn för kryssningar till utlandet tillhandahålls av kryssningsarrangören och ansågs utgöra sådana i Sverige omsatta resetjänster som avses i 9 b kap. 1 § mervärdesskattelagen (förhandsbesked)

Not 66. Överklagande av X AB (bolaget) av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. I ansökan om förhandsbesked uppgav bolaget bl.a. följande. Bolaget har som verksamhet att arrangera och sälja kryssningar till huvudsakligen Finland. Bolaget är registrerat för och redovisar mervärdesskatt i båda Finland och Sverige. I samband med och som en del av kryssningen tillhandahåller bolaget anslutningsresor med buss till kajen i Stockholm för de resenärer som så önskar. - Upptagningsområdet för anslutningsresorna är i första hand runt Stockholmsområdet, men kan som längst sträcka sig till Hudiksvall i norr och Jönköping i söder. Möjligheten att utnyttja anslutningsbuss erbjudes alla resenärer. Cirka 40 procent av samtliga kryssningsresenärer utnyttjas rent faktiskt möjligheten att ta sig till fartyget med en anslutningsbuss. Dessa betala bussresan som en del av det totala priset från anslutningsorten till Finland. Bolaget har normalt inte något pålägg på anskaffningskostnaden för bussresorna. -Frågor: 1. Skall tillhandahållna anslutningsresor med buss anses omfattas av reglerna om marginalbeskattning av resetjänster enligt 9 b kap. ML innebärande att mervärdesskatt skall redovisas på marginalen och att avdrag för ingående skatt inte medges för förvärv av bussresor från extern leverantör. - 2. Om fråga ett besvaras nekande skall då de tillhandahållna anslutningsresorna med buss anses ingå som en del av kryssningsresan till tredje land innebärande att hela tillhandahållandet skall ses som ett tillhandahållande utom landet och undantas från beskattning samt medföra att återbetalningsrätt föreligger för den ingående skatt som i Sverige belöper på dessa tjänster. - Bolaget anförde vidare. Reglerna om marginalbeskattning vid tillhandahållande av resetjänster återfinns i Sverige i 9 b kap.mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och i artikel 26 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Enligt bolaget går det inte att få klar ledning av varken nämnd lagtext eller förarbeten till denna hur anslutningsresor med t.ex. buss till kryssningar som går till tredje land skall bedömas ur mervärdesskattesynpunkt och om dessa omfattas av reglerna om marginalbeskattning. Bolaget anser därför att det är angeläget att denna fråga blir klarlagd. - Bolagets bedömning är att om en anslutningsresa med buss kan ses som ett underordnat komplement eller oskiljbar del av en utlandsresa i sig och ej omfattas av marginalbeskattningen bör den ses som en exportomsättning. Förutsättningen härför är att säljaren har hela åtagandet mot resenären och att resedokumentet omfattar resans alla delar, vilket också är fallet med bolagets kryssningar till Finland. - Bolaget har vidare noterat att praxis från EG-domstolen har varit sparsmakad vad gäller frågan om resetjänster. Ett avgörande, C-116/96 mellan Reiseburo Binder GmbH och Finanzamt Stuttgart-Körperschaften, gällde tolkningen av sjätte direktivets artikel 9.2 b avseende fördelningen av beskattning mellan medlemsländer för internationella paketresor med buss. Enligt bolagets mening är detta avgörande inte tillämpligt i förevarande ärende. Ett annat av avgörandena är dock av intresse, nämligen C-308/96 mellan Commissioners of Custom & Excise och T:P. Madgett och R.M. Baldwin. - EG-domstolen hade i detta avgörande att ta ställning till om bestämmelserna om marginalbeskattning av resetjänster enligt artikel 26 i det sjätte mervärdesskattedirektivet skall tillämpas på den verksamhet som var i fråga. - Det i domen aktuella bolaget drev ett hotell som ligger i Torquay i England. 90 procent av hotellets gäster, vilka främst kommer från norra Englund, köpte ett "paket". Hotellvistelsen som var till fast pris omfattade inkvartering med halvpension, busstransport från ett antal uppsamlingsplatser i norra England och en dagsutflykt med buss under hotellvistelsen. - I den aktuella domen kom domstolen till den slutsatsen att artikel 26 var tillämpligt på bolaget enär detta till paketpris sålde transporter tur och retur mellan hotellet och avlägsna uppsamlingsplatser samt även en utflykt med buss under hotellvistelsen. - För att ett tillhandahållande skall kunna ses som en bitjänst anförde EG-domstolen att den inköpta tjänsten inte fick ha en betydande inverkan på det tillämpade paketpriset i förhållande till själva huvudtjänsten. Vidare att erbjudandet inte fick ske regelmässigt, dvs. regelmässigt tillhandahållande av sådana tjänster som normalt inte ingår i en traditionell kryssningsverksamhet. - Om domstolens argumentering sätts i relation till den kryssningsverksamhet som bedrivs av bolaget kan konstatera att kundens pris för anslutningsresan uppgår högst till 20-30 procent av det totala priset vilket enligt bolagets mening inte kan anses ha en betydande inverkan på paketpriset. I beaktande av vad som konsumeras ombord blir inverkan på "priset" än mindre. Eftersom något pålägg normalt inte görs på anskaffningskostnaden för bussresorna innebär detta att tillhandahållandet i sig inte ger någon vinst för bolaget, och i vissa fall även förlust. Det är själva kryssningen och den konsumtion som sker ombord som skall ge vinst, vilket också talar för att anslutningsresan är en ren bitjänst i förhållande till kryssningen. - Möjligheten att utnyttja anslutningsbuss erbjuds alla resenärer vilket torde innebära att erbjudandet måste anses vara regelmässigt. Bolaget anser dock att erbjudande om anslutningsbuss i samband med kryssningsresa är en sådan tjänst som traditionellt ingår i den verksamhet som bedrivs av bolag inom denna bransch, vilket innebär att även detta av EG-domstolen framförda kriterium är uppfyllt. - Avslutningsvis menade bolaget att anslutningsresor med buss skall anses vara sådan bitjänst till huvudtjänsten, själva kryssningen, att dessa skall ses som en del av kryssningstjänsten vilken ses som ett tillhandahållande utom landet undantagen från beskattning i Sverige. - Skatterättsnämnden (2000-05-22, Wingren, Edlund, Odéen, Ohlson, Sjöberg): Förhandsbesked. - De med ansökningen avsedda bussresorna utgör sådana resetjänster som avses i 9 b kap. 1 § ML. Bussresorna skall anses omsatta i Sverige. - Motivering. - I 9 b kap. ML finns vissa bestämmelser om s.k. marginalbeskattning av resetjänster. Enligt 1 § tillämpas kapitlet vid sådan omsättning av resor som en resebyrå, varmed även avses researrangör, tillhandahåller resenärer, om resebyrån som ett led i den omsättningen förvärvar varor och tjänster från andra näringsidkare eller förmedlar varorna och tjänsterna i eget namn för deras räkning. Vad resebyrån på detta sätt tillhandahåller en resenär skall anses som omsättning av en enda tjänst (resetjänsten). Enligt kapitlets 4 § omfattas omsättning av resetjänsten av 5 kap. 8 § ML till den del varor och tjänster förvärvade från andra näringsidkare tillhandahålls inom EG som ett led i omsättningen av resetjänsten. Under angivna omständigheter skall således omsättningen anses ha gjorts inom landet, om tjänsterna tillhandahålls från ett fast driftställe eller motsvarande i Sverige. - Bestämmelsen innehåller två grundrekvisit för att denna särskilda marginalbeskattningsordning skall bli tillämplig, nämligen dels att resan tillhandahålls i eget namn, dels att för resans genomförande åtminstone någon tjänst köps upp från annan näringsidkare (jfr prop. 1994/95:202 s. 81). - Bolaget, som bedriver kryssningsverksamhet, tillhandahåller i eget namn till sina kryssningspassagerare bl.a. bussresor från olika orter i Sverige till avresehamnen i Stockholm (anslutningsresor) vilka tjänster bolaget köper upp från olika transportföretag. Bolaget får anses vara arrangör av resorna. Bolaget tillhandahåller därmed sådana resetjänster som anges i 9 b kap. ML. Dessa resor tillhandahålls självständigt efter resenärens eget val mot betalning alltefter resans längd och kan inte anses som underordnade led i någon annan verksamhet som bolaget bedriver. - Förhandsbesked har utformats i enlighet med det ovan anförda. I den mån ansökningen inte har besvarats finner nämnden att förhandsbesked inte bör meddelas och avvisar ansökningen i den delen. - (Ledamöterna Peterson och Rabe var skiljaktiga och anförde följande. De ifrågavarande bussresorna utgör ett underordnat led i kryssningsresorna. De bör därför inte brytas ut ur den huvudsakliga tjänst bolaget erbjuder, utan skall i stället betraktas som en bitjänst till kryssningsresan. - I målet Howden Court C-308/96 och C-94/97 uttalade EG-domstolen att tjänster som har en betydande inverkan på det tillämpade paketpriset inte kan likställas med rena bitjänster. De här aktuella resorna anser vi böra betraktas som bitjänster eftersom de i typfallet har en mindre inverkan på det tillämpade paketpriset. Ifrågavarande kryssning avser resa till Finland, vilket medför att mervärdesskatteplikt inte föreligger. - I överklagande yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle förklara att de aktuella anslutningsresorna med buss inte omfattas av de särskilda bestämmelserna om marginalbeskattning av resetjänster och att de därför inte skulle anses vara omsatta inom landet. - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2001-05-14, Swartling, Baekkevold, Nordborg, Ersson) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2001-04-04, Nilsson)

*REGI

*INST