RÅ 2001:69

Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum, varför mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av beskattningsunderlaget som är att hänföra till servering av frukost. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Skatterättsnämnden

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde X AB (bolaget) i huvudsak följande. Bolaget bedriver hotell- och restaurangverksamhet och tillhandahåller därvid hotellrum inklusive frukost. Det är inte möjligt att köpa en hotellnatt utan frukost. Väljer hotellgästen att inte äta frukost, vilket inte är ovanligt, medför detta ingen nedsättning av rumspriset. Priset på frukosten utgör cirka fem procent av rumspriset. Frukosten, som serveras i form av buffé i hotellets restaurang, är avsedd för hotellets gäster. För att minimera antalet externa gäster är priset på enbart frukost satt mycket högt. - Mot bakgrund av det anförda begärde bolaget besked om vilken skattesats som skulle tillämpas på frukosten som tillhandahölls i samband med rumsuthyrningen. Bolaget gjorde bl.a. gällande att det i Sverige sedan länge var branschkutym att frukost ingick i hotellpriset och att frukosten därför utgjorde ett naturligt underordnat led i rumsuthyrningen. Beskattning av hela tillhandahållandet skulle därför enligt bolagets mening ske med tolv procent, dvs. enligt den skattesats som gällde för rumsuthyrning.

Skatterättsnämnden (1998-11-10, Wingren, ordförande, Edlund, Nyström, Ohlson, Rabe, Sjöberg, Sjöstrand) yttrade: Förhandsbesked. - Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av beskattningsunderlaget som är att hänföra till servering av frukost. - Motivering. - Skatt skall enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt andra stycket 1 skall skatten tas ut med 12 procent för rumsuthyrning i hotellrörelse. Enligt 7 § första stycket nyssnämnda kapitel skall beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund när en omsättning endast delvis medför skattskyldighet och beskattningsunderlaget för den del av omsättningen som medför skattskyldighet inte kan fastställas. Bestämmelsen har enligt andra stycket motsvarande tillämpning i fråga om uppdelning av beskattningsunderlaget när skatt enligt ML tas ut med olika procentsatser. - Nämnden gör följande bedömning. - Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet är en från tillhandahållande av rum i verksamheten klart avskiljbar tjänsteprestation. Skatt skall således enligt 7 kap. 1 § första stycket jämfört med 7 § andra stycket ML tas ut med 25 procent av den del av beskattningsunderlaget som kan hänföras till servering av frukosten (jfr prop. 1993/94:99 s. 136 f. samt Lagrådets yttrande a. prop. s. 286).

Regeringsrätten

Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av förhandsbeskedet skulle förklara att mervärdesskatt skulle tas ut med den för rumsuthyrning gällande skattesatsen tolv procent även avseende den del av beskattningsunderlaget som var att hänföra till servering av frukost.

Riksskatteverket delade Skatterättsnämndens uppfattning.

Regeringsrätten (2001-07-05, Lindstam, Eliason, Nilsson, Dexe) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten - som finner att tillhandahållande av frukost i samband med hotellvistelse inte kan anses utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum (jfr bl.a. EG-domstolens dom den 25 februari 1999 i mål C-349/96, Card Protection Plan Ltd, REG 1999, s. I-973) - gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2001-06-27, föredragande Hancock Bruhn, målnummer 7888-1998