RÅ 2001 not 71

Yrkande om förlustavdrag som framställts efter utgången av den för besvär i särskild ordning föreskrivna tiden behandlades som en ansökan om resning (avslag)

Not 71. Ansökan av L.E. om resning. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län ändrade på talan av skattemyndigheten genom domar den 20 februari 1992 taxeringsnämndens beslut rörande L.E:s taxeringar för åren 1989 och 1990 med innebörd - såvitt här är av intresse - att 1989 års taxering kom att utvisa ett underskott på 340 953 kr. L.E. överklagade länsrättens domar och anförde att länsrätten inte bort ta upp skattemyndighetens överklagande till prövning. Kammarrätten i Göteborg avslog överklagandena genom domar den 15 september 1992. I överklagande till Regeringsrätten yrkade L.E. beträffande 1989 års taxering att ifrågavarande underskott skulle fastställas och beträffande 1990 års taxering att detta underskott skulle få utnyttjas som förlustavdrag. Regeringsrätten avvisade enligt beslut den 13 oktober 1995 L.E:s talan i målet rörande 1989 års taxering. Regeringsrätten beslutade den 9 oktober 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målet beträffande 1990 års taxering. - I en till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län den 30 oktober 1995 inkommen inlaga anförde L.E. besvär i särskild ordning avseende sin inkomsttaxering 1990 och yrkade förlustavdrag med 340 953 kr. Genom beslut den 28 november 1995 överlämnade länsrätten L.E:s besvär till Regeringsrätten, som enligt beslut den 27 oktober 1998 fann att förutsättningar för rätt att anföra besvär enligt 100 § första stycket 7 taxeringslagen (1956:623) inte förelåg. Regeringsrätten tog därför inte upp L.E:s besvär till prövning. - I en skrivelse som kom in till Länsrätten i Göteborg den 11 december 1998 begär L.E. förnyad prövning avseende taxeringsåret 1990 och yrkar att han skall medges förlustavdrag med 340 953 kr. Länsrätten har genom beslut den 16 februari 1999 överlämnat L.E:s skrivelse till Regeringsrätten för prövning såsom besvär i särskild ordning. -Regeringsrätten (2001-05-18, Wennerström, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. L.E. kan inte få sitt yrkande prövat som besvär i särskild ordning enligt 100 § taxeringslagen (1956:623), eftersom skrivelsen med överklagandet kom in efter utgången av den för sådana besvär föreskrivna femårsperioden. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att yrkandet bör behandlas som en ansökning om resning avseende 1990 års taxering. För att resning skall beviljas fordras enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Något sådant förhållande har inte visats föreligga. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning avseende 1990 års taxering. (fd I 2001-04-05, Åkerrén) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten målen 1178-1999 och 1180-1999 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST