RÅ 2001 not 84

Vårdnadshavare för den som utsatts för brott avsågs inte ha rätt till partsinsyn i nedlagd förundersökning

Not 84. Överklagande av S-O.H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - S-O.H. begärde i egenskap av målsman för M.B. hos Polismyndigheten i Stockholms län att utfå förhörsprotokoll samt övriga handlingar från en förundersökning som nedlagts p.g.a. att den misstänkte ej fyllt 15 år. S-O.H. begärde även adressuppgifter på den i ärendet misstänkte. Uppgifterna skulle enligt begäran användas för en eventuell skadeståndstalan mot den misstänkte. - Polismyndigheten avslog i beslut den 19 maj 2000 med hänvisning till 9 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100), S-O.H:s begäran. - S-O.H. överklagade ochKammarrätten i Stockholm (2000-07-05, Almgren, Strandberg, Strangert) avslog överklagandet med följande motivering: Sekretess gäller enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) bl.a. för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden - utom i vissa här ej aktuella undantag - i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men. - Av 14 kap. 5 § samma lag framgår bl.a. att sekretess inte hindrar att sökande, klagande eller annan part i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet tar del av handling eller annat material i målet eller ärendet. - Kammarrätten finner i likhet med polismyndigheten att det inte står klart att ett utlämnande av det begärda förundersökningsmaterialet, med de aktuella personuppgifterna, kan ske utan att ett sådant men som medför hinder enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 sekretesslagen uppkommer. Kammarrätten anser vidare att ett utlämnande av de begärda handlingarna i avindentifierat skick, kan befaras vara till skada eller men för den enskilde eller någon honom närstående, bl.a. med tanke på det ändamål som S-O.H. uppgivit. De begärda handlingarna kan därför inte lämnas ut till S-O.H. - Fråga är då om S-O.H. har rätt att, i egenskap av part, ta del av de begärda uppgifterna jämlikt 14 kap. 5 § sekretesslagen. S-O.H. har, såsom varande vårdnadshavare till M.B., i förevarande fall samma rätt som den som tillkommer en målägande. En målsägande intar emellertid inte en partsställning i något skede av förundersökningsförfarandet. Eftersom det inte finns något stöd för att tillerkänna målsäganden en rätt till partsinsyn under förundersökningen, kan S-O.H. under denna del av det straffprocessuella förfarandet inte grunda en begäran om att få ta del av material på någonting annat än den i tryckfrihetsförordningen fastslagna rätten att ta del av allmänna handlingar. (Jfr JO 1995/96 s. 50). Denna rätt har emellertid inskränkts genom 9 kap. 17 § sekretesslagen på det sätt som redovisats ovan. S-O.H. har följaktligen inte rätt att ta del av de begärda handlingarna varför hans överklagande skall avslås. - I Regeringsrätten fullföljde S.-O.H. sin talan. Regeringsrätten (2001-06-07, Ragnemalm, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som kammarrätten funnit gäller sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen (1980:100) för uppgifterna i de begärda handlingarna. S.-O.H:s ställning som vårdnadshavare för M.B., som utsatts för brott, medför inte att han likväl har rätt att få tillgång till uppgifterna. Överklagandet skall därför avslås. - Det skall anmärkas att vissa ändringar i sekretesslagen nyligen har beslutats av riksdagen (prop. 2000/01:109). Enligt dessa skall under vissa förutsättningar en skadelidande som är i behov av uppgifter ur en nedlagd förundersökning för att kunna få anspråk på skadestånd tillgodosett ges möjlighet att trots sekretessen ta del av uppgifterna. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001. De nya bestämmelserna gäller även uppgifter i utredningar som avslutats före ikraftträdandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2001-05-03, Liljeros)

*REGI

*INST