RÅ 2001 not 85

Skadelidande ansågs inte ha rätt till partsinsyn i trafikutredning hos polisen

Not 85. Överklagande av P.S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - P.S. begärde hos Polismyndigheten i Stockholms län att få ta del av en trafikutredning. Någon förundersökning hade ej inletts i anledning av utredningen med motiveringen att brott ej kunde styrkas. Polismyndigheten avslog i beslut den 22 mars 2000 P.S:s begäran med hänvisning till 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen (1980:100). - P.S. överklagade ochKammarrätten i Stockholm (2000-05-03, Konradsson, Vaks, Haggren) avslog överklagandet med följande motivering: Genom ändringar (1998:624 och 1998:1441) i 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen (1980:100) som trätt i kraft den 1 april 1999 (1999:77) anges att sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i, enligt punkten 1, utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, samt enligt punkten 4, bl.a. polismyndighetens verksamhet för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott. Sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men. - Sekretess hindrar inte enligt 14 kap. 5 § första stycket sekretesslagen att sökande, klagande eller annan part i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet tar del av handling eller annat material i målet eller ärendet. Handling eller annat material får dock inte lämnas ut, i den mån det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall skall myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall skydda. - Enligt bestämmelserna i 23 kap.rättegångsbalken om förundersökning i brottmål gäller enligt 3 § bl.a. att vissa utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen får vidtas innan förundersökning hunnit inledas. I förevarande fall har sådana utredningsåtgärder antecknats i de trafikmålsanteckningar som P.S. önskar få del av. Handlingarna får anses utgöra sådana handlingar som avses i både 9 kap. 17 § punkten 1 och punkten 4 sekretesslagen. - Genom de ovan angivna ändringarna i 9 kap. 17 § sekretesslagen har sekretessen i viss utsträckning skärpts på så sätt att det tidigare gällande s.k. raka skaderekvisitet har ersatts av ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär att utgångspunkten är att sekretess skall antas föreligga. - Kammarrätten finner att de begärda handlingarna innehåller sådana uppgifter att det inte står klart att de övriga inblandade i trafikolyckan inte lider skada eller men om uppgifterna lämnas ut till P.S. Vid sådant förhållande föreligger sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket punkten 1 och 4 sekretesslagen för de begärda uppgifterna. P.S. innehar inte någon partsställning i den utredning som polismyndigheten utfört med anledning av olyckan. Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen medför därför inte någon rätt för P.S. att trots sekretessen få ta del av det sekretessbelagda materialet. Överklagandet skall därför avslås. - I Regeringsrätten fullföljde P.S. sin talan. - Regeringsrätten (2001-06-07, Ragnemalm, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som kammarrätten funnit gäller sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen för uppgifterna i de begärda handlingarna. P.S:s ställning som skadelidande medför inte att han likväl har rätt att få tillgång till uppgifterna. Överklagandet skall därför avslås. - Det skall anmärkas att vissa ändringar i sekretesslagen nyligen har beslutats av riksdagen (prop. 2000/01:109). Enligt dessa skall polisen utan hinder av sekretessen på begäran av en enskild som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka få lämna uppgift om identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001. De nya bestämmelserna gäller även uppgift hos polisen som tillkommit före ikraftträdandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2001-05-03, Liljeros)

*REGI

*INST