RÅ 2002 not 115

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 115. Ansökan av K.H. om resning i ärende om avstående från besittningsskydd till bostad. - Hyresnämnden i Stockholm beslöt den 16 juni 2000 (ärende nr 6408-00) att godkänna en överenskommelse mellan J.H. Förvaltnings AB och K.H. om avstående från besittningsskydd till bostad. - K.H. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja Hyresnämndens i Stockholm beslut. -Regeringsrätten (2002-06-09, Billum, Nilsson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. En hyresnämnds beslut enligt 12 kap. 45 § andra stycket jordabalken får enligt 12 kap. 70 § andra stycket samma lag inte överklagas. Fråga är således om ett ärende för vilket förvaltningsmyndighet är högsta instans. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Med hänsyn härtill är Regeringsrätten inte behörig att ta upp ansökningen till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm. (fd II 2002-07-02, Amgren)

*REGI

*INST