RÅ 2002 not 134

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt) / Tillämpning av den s.k. sexmånadersregeln vid förskotts- och efterskottsbetalning av lön (förhandsbesked) / Tillämpning av den s.k. sexmånadersregeln vid förskotts- och efterskottsbetalning av lön (förhandsbesked, inkomstskatt)

Not 134. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav X, som är svensk medborgare och bossatt i Sverige, att han av sin arbetsgivare, ett svenskt företag hade blivit erbjuden att tillfälligt tjänstgöra i England för en period om 3 år. Kontraktet för utlandstjänstgöringen skall löpa under tiden 1 maj 2001 - 30 april 2004. X hade tillsammans med arbetsgivaren gjort bedömningen att tjänstgöringen i England utgör ett viktigt steg i hans fortsatta karriär inom företaget. - X begärde svar på följande frågor.Fråga 1. Kan den interna svenska sexmånadersregeln var applicerbar på det förskott som utbetalas till X två månader innan utlandstjänstgöringens början, dvs. 1 mars 2001? Inkomsten beskattas i England enligt deras interna skattelagstiftning. Fråga 2. Kan den interna svenska sexmånadersregeln var applicerbar på det efterskott som utbetalas två månader efter avslutad tjänstgöring i England? Inkomsten beskattas i England enligt deras interna skattelagstiftning. Fråga 3. Om X i samband med avresan från Sverige skulle bestämma sig för att trots allt sälja bostaden i Sverige, har han då kvar en väsentlig anknytning till Sverige? - Fråga 4. Om svaret på fråga 3 är Nej, är då a) det förskott som utbetalas före utflyttningen från Sverige, respektive b) den bonus som utbetalats i efterhand efter utlandstjänstgöringens avslutande skattepliktig enligt intern svensk rätt? Fråga 5. Har Sverige, oberoende av svaren på tidigare frågor, rätt enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Storbritannien att beskatta a) det förskott som utbetalas före utflyttningen från Sverige, respektive b) den bonus som utbetalas i efterhand efter utlandstjänstgöringens avslutande, om X har hemvist i England enligt dubbelbeskattningsavtalet under tjänstgöringen där? - Skatterättsnämnden (2001-06-13, Kindlund, Wingren, Brydolf, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Frågorna 1-2. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, (sexmånadersregeln) är tillämplig på det förskott respektive efterskott som utbetalas till X på grund av hans anställning i England. Fråga 3. X har väsentlig anknytning till Sverige även om han säljer bostaden i Sverige. - Motivering. X är anställd hos ett företag i Sverige. Han har blivit erbjuden att tillfälligt tjänstgöra i England under tre år under tiden den 1 maj 2001 - den 30 april 2004. X vill först ha besked (frågorna 1-2) om hur lön som utbetalas till honom i förskott och efterskott för tjänstgöringen i England skall behandlas vid en tillämpning av sexmånadersregeln. Som förutsättning för frågorna gäller att dessa lönedelar kommer att beskattas i England. X vill vidare ha besked om han fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige i det fall han före flyttningen till England bestämmer sig för at avyttra familjebostaden i Sverige. Det förutsätts att hans familj flyttar med till England. Det är meningen att han efter kontraktstidens utgång skall flytta tillbaka till Sverige med familj och återgå till arbetet här. Det finns dock inget i arbetets natur som hindrar honom om så skulle bli aktuellt att även efter kontraktstidens slut fortsätta tjänstgöringen utomlands (fråga 3). - Nämnden gör följande bedömning. - Sexmånadersregeln (frågorna 1-2). Enligt 3 kap. 9 § första stycket IL är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. - Enligt vad som framgår av Regeringsrättens avgörande RÅ83 1:58 saknar det betydelse vid tillämpningen av sexmånadersregeln var och när utbetalningen sker av lön som hänför sig till arbete vid utlandstjänstgöring. Den omständigheten att X erhåller lön i förskott respektive efterskott som hänför sig till arbetet i England medför således inte att inkomsten inte är undantagen från beskattning i Sverige enligt sexmånadersregeln. - Fråga 4 förfaller. - Väsentlig anknytning (fråga 3). Som obegränsat skattskyldig räknas bl.a. den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, se 3 kap. 3 § första stycket 3 IL. I 3 kap. 7 § första stycket samma lag anges de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning hit. Enligt vad som framgår av ansökningen är avsikten med vistelsen i England i första hand att vinna erfarenhet för den fortsatta karriären inom det svenska företaget. Med hänsyn härtill och till den i ärendet givna presumtionen att familjen återvänder till Sverige efter Englandsvistelsen anser nämnden att X:s förhållanden är sådana att han under sin vistelse i England alltjämt har en sådan anknytning till Sverige att han skall anses bosatt här. - Hos Regeringsrätten överklagade Riksskatteverket Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att det skulle fastställas. - X vidhöll sina i Skatterättsnämnden framförda yrkanden och ståndpunkter. - Regeringsrätten (2002-09-26, Lavin, Schäder, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubrikerna Skälen för Regeringsrättens avgörande och Regeringsrättens avgörande. (fd II 2002-09-04, Bolin)

*REGI

*INST