RÅ 2002 not 172

Handlingar hos Regeringsrätten i mål ang. förhandsbesked om inkomstskatt ansågs med visst undantag kunna utlämnas i avidentifierat skick (9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen)

Not 172. Ansökan av C.W. om rätt att ta del av allmän handling hos Regeringsrätten. - C.W. hemställde om att få läsa handlingarna i Regeringsrättens avgjorda mål nr 6304-2001 angående förhandsbesked om inkomstskatt och uppgav att i den mån parternas namn och andra uppgifter är skyddade av sekretess kan de utelämnas, övertäckas med färg eller dylikt. Begäran avsåg i första hand de yttranden och uttalanden som kan ha gjorts av Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, revisor eller annan redovisningssakkunnig. - Kanslichefen i Regeringsrätten hänsköt frågan om utlämnande av allmänna handlingar till prövning på avdelning i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2002-11-06, Nilsson, Schäder, Ersson, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessbestämmelsen är som framgår av förarbetena (prop. 1979/80:2 del A s. 256) följden av en avvägning mellan skydds- och offentlighetsintressena. I denna avvägning har, även om processen i domstol i mål om skatter i princip bör vara offentlig, den skattskyldiges långtgående skyldighet att lämna uppgifter om sina personliga och ekonomiska förhållanden ansetts ge en särskild tyngd åt skyddsaspekten. - Enligt 14 kap. 4 § sekretesslagen kan sekretess till skydd för enskild helt eller delvis efterges av honom. Sökanden i ärendet om förhandsbesked har den 23 september 2002 hos Regeringsrätten uppgett att sekretessen inte efterges men att uppgifterna kan lämnas ut i avidentifierat skick. - I Regeringsrättens mål nr 6304-2001 finns, förutom sedvanliga identitetsuppgifter om sökanden såsom namn, adress och organisationsnummer, bl.a. också detaljerade uppgifter om organisationsstruktur, affärsområden, ägarandelar och andra ekonomiska förhållanden. Likartade uppgifter finns om andra enskilda i Skatterättsnämndens föredragningspromemoria, som är aktbilagerad i målet, och i handlingar som är fogade till föredragningspromemorian. De bifogade handlingarna utgörs bl.a. av en rättsfallssammanställning, Skatterättsnämndens förhandsbesked och sökandens komplettering av ansökan om förhandsbesked i ärende nr 79-00/D, nämndens förhandsbesked i ärende nr 177-00/D samt nämndens förhandsbesked och Riksskatteverkets överklagande i ärende nr 114-00/D. - Regeringsrätten finner att det föreligger hinder enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen att låta C.W. ta del av handlingarna i målet i befintligt skick. Sådant hinder föreligger dock inte om uppgifterna kan avidentifieras, så att sambandet mellan enskild person och uppgifterna inte kan spåras, och risken för skada eller men för enskild därmed undanröjs. - Regeringsrätten finner i föreliggande fall att det är möjligt att, med nedan angivna undantag, lämna ut handlingarna efter viss avidentifiering. Avidentifieringen innebär att uppgifter om sökande i ärenden om förhandsbesked vilka avser namn, adress, personnummer, organisationsnummer, organisationsstruktur, affärsområden, ägarförhållanden och aktieinnehav inte lämnas ut. Beträffande vissa handlingar i målet är en sådan avidentifiering av uppgifter dock inte möjlig. Så är fallet beträffande en årsredovisning och en beskrivning över "legal struktur". Vad gäller de sistnämnda handlingarna och undantagna uppgifter i övrigt kan enligt Regeringsrättens mening antas att den enskilde lider skada eller men om uppgifterna lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förordnar att samtliga handlingar i mål nr 6304-2001, med undantag för en årsredovisning och en beskrivning över "legal struktur", skall lämnas ut till C.W. efter en avidentifiering. Avidentifieringen innebär att uppgifter om sökande i ärenden om förhandsbesked vilka avser namn, adress, personnummer, organisationsnummer, organisationsstruktur, affärsområden, ägarförhållanden och aktieinnehav inte lämnas ut. (fd II 2002-09-05, M. Olsson)

*REGI

*INST