RÅ 2002 not 191

Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att / Mål om inkomsttaxering hade inte avgjorts slutligt och ansökan om resning kunde därför inte prövas / Mål om inkomsttaxering hade inte avgjorts slutligt och ansökningen kunde därför inte prövas (avvisning)

Not 191. Ansökan av Ovalen AB om resning och återställande av försutten tid. - Aktierna i ett aktiebolag (dotterbolaget) förvärvades av Licensor AB (anskaffningsvärde 778 459 kr) som under år 1993 avyttrade aktierna till Ovalen AB (Bolaget) för 8 400 kr. - Vid 1994 års taxering avslogs genom lagakraftvunnet beslut Licensor AB:s yrkande om avdrag för realisationsförlust på aktierna i dotterbolaget med hänvisning till att Licensor AB och Bolaget fick anses stå under sådan i huvudsak gemensam ledning som avsågs i 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL (Regeringsrätten beslutade den 29 oktober 2001 att inte meddela prövningstillstånd). - Dotterbolaget försattes i konkurs den 27 oktober 1994. Vid 1995 års taxering medgav Skattemyndigheten i Göteborg ett av Bolaget yrkat avdrag för realisationsförlust om 8 400 kr. - Bolaget yrkade hos Skattemyndigheten i Göteborg omprövning av sin taxering 1995 enligt 4 kap. 13 § andra stycket 1 taxeringslagen (1990:324) och hemställde att Bolagets förlust på aktierna i dotterbolaget i samband med konkursen skulle fastställas till 778 459 kr (motsvarande Licensor AB:s anskaffningsvärde). Bolaget hänvisade till 2 § 4 mom. nionde stycket SIL jämförd med 2 § 4 mom. sjunde stycket första och andra meningarna samma lag. - I beslut den 14 juni 2002 avvisade skattemyndigheten bolagets begäran om omprövning. - Bolaget överklagade beslutet till Länsrätten i Göteborg som inte fattat beslut i målet. - Bolaget ansökte hos Regeringsrätten om resning alternativt återställande av försutten tid och yrkade att Regeringsrätten skulle medge Bolaget avdrag för förlust på aktierna i dotterbolaget med 778 459 kr. -Regeringsrätten (2002-12-02, Hulgaard, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet och i annat fall av Regeringsrätten. Bolaget har överklagat skattemyndighetens beslut att avvisa bolagets begäran om omprövning. För närvarande har frågan om bolagets avdrag för realisationsförlust prövats endast av skattemyndigheten genom beslutet att medge bolaget det i deklarationen yrkade avdraget och tvist råder om bolaget har rätt till omprövning av avdragets storlek. Bolagets ansökan om resning kan därför inte tas upp till prövning av Regeringsrätten. - Enligt 8 § första stycket 4 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförlig åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet prövas av kammarrätten. Av ansökningen framgår inte om den avser tiden för överklagande av skattemyndighetens beslut eller tiden för begäran om omprövning (jfr Regeringsrättens beslut den 7 november 2002 i mål nr 7734-1999). Inte i någotdera fallet skall ansökningen prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar bolagets ansökningar och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för fortsatt handläggning. (fd I 2002-11-19, K. Olsson)

*REGI

*INST