RÅ 2002 not 193

Överklagande avvisades i den del sökanden inte yrkat ändring av förhandsbeskedet / Förhandsbesked ang. inkomstskatt hade inte gått sökanden emot då denne inte yrkat ändring av beskedet / Mål om förhandsbesked ang. inkomstskatt återförvisades till Skatterättsnämnden i den del målet avsåg frågor som nämnden ansett ha förfallit / Fysisk persons överlåtelse av fastigheter i byggnadsrörelse till ett av denne nybildat aktiebolag föranledde uttagsbeskattning när aktierna i bolaget blev lagertillgångar och därmed inte kvalificerade (förhandsbesked) / Fysisk persons överlåtelse av fastigheter i byggnadsrörelse till ett av denne nybildat aktiebolag föranledde uttagsbeskattning när aktierna i bolaget blev lagertillgångar i byggnadsrörelsen och därmed inte kvalificerade

Not 193. Överklagande av E.O. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - E.O., som bedrev byggnadsrörelse, avsåg att till ett eget, nybildat aktiebolag (NyAB1) överlåta till rörelsen hörande fastigheter (lagertillgångar). Därefter skulle aktierna i NyAB2 överföras till skattemässigt värde till ett annat av E.O. ägt, nybildat aktiebolag (NyAB2). Med anledning av det tänkta förfarandet ställde E.O. följande frågor. - 1. Kommer överlåtelsen av samtliga fastigheter till skattemässiga värden att falla in under bestämmelserna om underprisöverlåtelse i 23 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL? - 2. Kommer fastigheterna att utgöra skattemässiga anläggningstillgångar hos NyAB1? - 3. Kommer aktierna i NyAB1 att utgöra skattemässiga omsättningstillgångar för E.O.? - 4. Kommer överlåtelsen av aktierna i NyAB1 till skattemässigt värde att falla in under en underprisöverlåtelse och kommer aktierna i NyAB2 att vara kvalificerade? - 5. Kommer aktierna i NyAB1 att utgöra skattemässiga omsättningstillgångar hos NyAB2? - 6. Om svaret på fråga 5 är ja, kommer aktierna i NyAB2 att utgöra skattemässiga anläggningstillgångar hos E.O.? - 7. Om svaret på fråga 5 är nej, kommer aktierna i NyAB2 att vara skattemässiga anläggningstillgångar hos E.O.? - 8. Är lagen (1995:575) om skatteflykt tillämplig på den tänkta transaktionskedjan? - 9. Förändras svaren på frågorna 1-8 om E.O. behåller en eller ett fåtal fastigheter och överlåter övriga hel- och delägda fastigheter till skattemässiga värden till NyAB1? -Skatterättsnämnden (2001-10-29, André, ordf., Wingren, Björkman, Silfverberg, Svensson, Tollerz): Förhandsbesked. Frågorna 1-3. Överlåtelsen av fastigheterna medför att E.O. skall uttagsbeskattas. Fastigheterna får karaktär av anläggningstillgångar hos förvärvaren NyAB1 medan aktierna i det bolaget blir lagertillgångar för E.O. - Motivering. Enligt förutsättningarna har E.O. bedrivit byggnadsrörelse vilket fått till följd att ett antal fastigheter som han äger, eller är delägare i, har karaktär av lagertillgångar för honom. - E.O. överväger nu att bilda ett bolag, NyAB1, och till underpris överlåta sina fastigheter till det bolaget. Därefter skall aktierna i NyAB1 överlåtas till underpris till ett annat av E.O. ägt nybildat bolag, NyAB2. Såvitt framgår kommer varken NyAB1 eller NyAB2 att bedriva någon egen näringsverksamhet och E.O. kommer inte heller att vara verksam i betydande omfattning i något av dessa bolag. - Utifrån det tilltänkta förfarandet ställer E.O. ett antal frågor som delvis griper in i varandra men som syftar till få prövat om först fastighetsöverlåtelserna till NyAB1 och sedan aktieöverlåtelsen till NyAB2 faller in under reglerna för underprisöverlåtelser i 23 kap. IL. - Frågorna 1-3 gäller den första överlåtelsen och avser, enligt vad som ovan sagts, ett antal fastigheter som utgör lagertillgångar i byggnadsrörelse för E.O. NyAB1 kommer inte att bedriva någon byggnadsrörelse utan enbart förvaltning av fastigheterna. Vid sådant förhållande kommer fastigheterna att bli anläggningstillgångar hos NyAB1 efter förvärvet. I konsekvens härmed blir enligt 27 kap. 6 § IL aktierna i detta bolag att betrakta som lagertillgångar hos E.O. Att tillgångar ändrar karaktär utgör inte i sig något hinder mot att underlåta uttagsbeskattning. - Ett av de villkor som gäller för att en underprisöverlåtelse skall föreligga är enligt 23 kap. 18 § IL, när överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren ett företag, att samtliga andelar i företaget är kvalificerade. Såvitt omständigheterna i ärendet utvisar kommer E.O:s aktier i NyAB1 inte att vara kvalificerade. Villkoret i 23 kap. 18 § IL för undantag från uttagsbeskattning är således inte uppfyllt. (Jfr Regeringsrättens dom den 25 juni 2001 i mål nr 8006-1999, anm. RÅ 2001 ref. 24.) - Vid de i förhandsbeskedet lämnade svaren på frågorna 1-3 får övriga frågor anses förfalla. - Virin var skiljaktig och ansåg att överlåtelsen av fastigheterna inte skulle medföra uttagsbeskattning för E.O., att fastigheterna fick karaktär av anläggningstillgångar hos förvärvaren NyAB1 och att aktierna i det bolaget blev lagertillgångar för E.O. Virin anförde: Avgörande för majoritetens ställningstagande är att aktierna i NyAB1 inte skulle vara kvalificerade enligt reglerna i 57 kap IL. Reglerna i det kapitlet avser emellertid beräkningen av inkomst av kapital och utdelning på aktier i fåmansföretag, dvs. i inkomstslaget kapital och avser bl.a. att säkerställa att endast en viss del av inkomsten/vinsten får beskattas som inkomst av kapital. I förevarande fall är aktierna i NyAB1 lagertillgång, vars avyttring och avkastning till ingen del beskattas som inkomst av kapital utan helt och hållet enligt de hårdare reglerna om näringsverksamhet. Aktierna är därmed - om uttrycket tillåtes - närmast överkvalificerade. - E.O. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att överlåtelsen av hans fastigheter till det av honom nybildade bolaget (NyAB1) inte skulle träffas av uttagsbeskattning (fråga 1), att fastigheterna skulle utgöra anläggningstillgångar hos NyAB1 efter förvärvet (fråga 2) samt att aktierna i NyAB1 skulle utgöra lagertillgångar för honom (fråga 3). E.O. yrkade vidare att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till Skatterättsnämnden för prövning av de frågor nämnden inte svarat på. E.O. anförde bl.a. följande. Skatterättsnämndens motivering till att uttagsbeskattning skall ske är att villkoret i 23 kap. 18 § inte är uppfyllt. Villkoret gäller kvalificerade andelar och innebär att, om överlåtaren av en tillgång är en fysisk person och förvärvaren ett företag, samtliga andelar i företaget skall vara kvalificerade. Skatterättsnämndens ställningstagande går i helt motsatt riktning mot ett tidigare förhandsbesked som bär stora likheter med hans fall. Skatterättsnämndens ändrade uppfattning synes ha sin grund i ett avgörande från Regeringsrätten, RÅ 2001 ref. 24, som dock avser en helt annan fråga. I hans fall är det fråga om att tillämpa villkoret om kvalificerade aktier i 23 kap. IL. Aktier kan endast vara kvalificerade om de utgör kapitaltillgångar. Villkoret kan därför inte vara tillämpligt på aktier som är lagertillgångar. Överlåtelsen avser lagertillgångar hos honom till ett aktiebolag vars aktier också är lagertillgångar hos honom. Detta medför inte att någon otillbörlig skatteförmån uppkommer eftersom han endast byter en lagertillgång mot en annan som beskattas på samma sätt. - Riksskatteverket (RSV) ansåg att fråga 1 kunde besvaras på det sätt E.O. yrkat. - RSV anförde bl.a. följande. Frågan är vilken räckvidd bestämmelsen i 23 kap. 18 § IL har. Tanken bakom bestämmelsen är att det inte skall vara möjligt att kringgå reglerna om kvalificerade andelar i 57 kap. IL. Rubriceringen av aktier som kvalificerade respektive ej kvalificerade har betydelse endast för sådana aktier som utgör kapitaltillgångar. Lageraktier beskattas helt i näringsverksamhet och blir efter en avyttring aldrig föremål för sådan uppdelning av inkomsten i arbetsinkomst respektive kapitalinkomst som gäller för kvalificerade aktier. I ett fall som detta och med de svar som Skatterättsnämnden lämnat på de två övriga frågorna föreligger knappast någon otillbörlig skatteförmån. Det torde finnas relativt många skattskyldiga som befinner sig i samma situation som E.O. Mot bakgrund av Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle de inte kunna överföra sina byggmästarsmittade fastigheter till bolag utan att uttagsbeskattning sker. Det är tveksamt om detta varit lagstiftarens mening. - Regeringsrätten (2002-12-05, Nordborg, Hulgaard, Almgren, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt gäller fråga 1 gör Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden. - När det gäller frågorna 2 och 3 yrkar E.O. inte någon ändring av förhandsbeskedet. Eftersom Skatterättsnämndens beslut inte gått E.O. emot skall överklagandet avvisas i denna del. - Varken Skatterättsnämndens svar på frågorna 1-3 eller vad som i övrigt förekommit i målet ger anledning att anse att frågorna 4-9 har förfallit. Frågorna har inte heller avvisats av nämnden. Målet i den delen skall därför visas åter till Skatterättsnämnden för fortsatt handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked såvitt gäller fråga 1 och avvisar överklagandet såvitt gäller frågorna 2 och 3. - Regeringsrätten visar målet åter till Skatterättsnämnden för behandling av frågorna 4-9. (fd I 2002-11-13, M. Lindvall)

*REGI

*INST