RÅ 2002 not 201

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg avseende bilförmån / Kammarrätt borde ha hållit muntlig förhandling i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg avseende bilförmån (återförvisning)

Not 201. Överklagande av Ölkonsult i Kristianstad AB ang. arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1994. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 30 november 2001 dom i målet. - Hos Regeringsrätten yrkade bolaget i första hand att målet skulle återförvisas till kammarrätten för förnyad handläggning eftersom kammarrätten hade bort hålla muntlig förhandling i målet. I andra hand yrkade bolaget att påförda arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg avseende bilförmån skulle undanröjas eller i vart fall att avgiftstillägget skulle efterges. Bolaget yrkade ersättning för sina biträdeskostnader i Regeringsrätten med 10 000 kr. - Riksskatteverket medgav bifall till bolagets förstahandsyrkande. -Regeringsrätten (2002-12-11, Lindstam, Lavin, Schäder, Ersson, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 9 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att muntlig förhandling beträffande viss fråga får ingå i handläggningen när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Enligt lagrummets tredje stycke skall muntlig förhandling hållas i kammarrätt och länsrätt, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. - Avgörande för målets utgång i kammarrätten har varit att bolaget enligt kammarrättens bedömning inte förmått göra sannolikt att B.B., som varit anställd av bolaget, inte alls eller endast i ringa omfattning har använt bolagets bil för privat bruk. Bolaget har begärt att vid en muntlig förhandling få åberopa muntlig bevisning till styrkande av att bilen aldrig, eller i vart fall i mycket liten utsträckning, använts till privat körning. Muntlig förhandling kan vid sådant förhållande inte anses ha varit obehövlig. Inte heller kan sådana förhållanden anses ha förelegat som innefattat särskilda skäl mot muntlig förhandling. Målet skall därför återförvisas till kammarrätten för ny handläggning. - Bolaget har vunnit bifall till sitt förstahandsyrkande i Regeringsrätten och är därför berättigat till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Regeringsrätten finner att en ersättning om 2 000 kr framstår som skälig. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 1063-2000 och återförvisar målet till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrätten beviljar Ölkonsult i Kristianstad AB ersättning av allmänna medel för bolagets kostnader i Regeringsrätten med 2 000 kr. (fd II 2002-11-13, Heinefors) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 1511-2002 ang. inkomst av tjänst och skattetillägg avseende samma bilförmån. Även här återförvisades målet till kammarrätten och beviljades ersättning för kostnader i Regeringsrätten.

*REGI

*INST