RÅ 2002 not 203

Ansökan av C.D. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring

Not 203. Ansökan av C.D. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - I beslut den 26 januari 1996 fann Stockholms län allmänna försäkringskassa att C.D. inte hade rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring för arbetsskada i höger knä, varvid kassan bedömde att sjukfall, såvitt nu är i fråga, för tiden 24 januari - 11 februari 1990 och 7-12 juli 1991 inte utgjorde recidiv till tidigare godkänd arbetsskada med visandedag den 2 september 1987. C.D. överklagade till Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet i dom den 21 januari 1997. Sedan C.D. överklagat domen till Kammarrätten i Stockholm avslog kammarrätten överklagandet i dom den 20 april 1999. C.D. fullföljde sin talan i Regeringsrätten. Regeringsrätten beslutade den 18 januari 2001 att inte meddela prövningstillstånd. - C.D. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Det har tillkommit nya fakta i målet vilka är av en sådan grad att en resning i målet är motiverad och som gör att rättssäkerheten i målet inte är uppfylld. Kammarrätten har i sin dom beaktat ett tvivelaktigt utlåtande från en medicinskt sakkunnig. Beskrivningar av hans idrottande och arbetsbytet hösten 1992 är inte trovärdiga. Det är olyckligt att han över huvud taget behöver dementera överdrivna beskrivningar om arbete och idrott. Alla vetenskapliga artiklar som finns visar att betongarbete är ett högriskyrke när det gäller belastningsskador i leder som t.ex. knän, rygg och nacke. Den artikel som den medicinskt sakkunnige hänvisar till går fortfarande inte att finna. Skadan i höger knä år 1987 fanns med hela tiden efter operationer åren 1988 och 1989 och försämrades successivt av arbetet fram till sjukdagen i maj 1993. Sjukperioderna åren 1990 och 1991 bör bedömas som försämringar av befintlig skada i höger knä, som försämrades successivt fram till år 1993. Det finns starka faktorer som visar att han hela tiden varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet fram till sjukskrivningen i maj 1993. -Regeringsrätten (2002-12-17, Nilsson, Almgren, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten finner att det som C.D. har anfört och vad han först nu åberopat i den kompletterande utredning i medicinskt och annat hänseende som han har hänvisat till i sin ansökan om resning inte kan anses medföra så väsentligt ändrade förutsättningar för bedömning av frågan om orsakssamband att grund för förnyad prövning efter resning kan anses föreligga. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2002-12-03, Nielsen)

*REGI

*INST